Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia z programów unijnych i krajowych

Dodane 03.08.2022

 

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na gruncie prawa unijnego i krajowego sukcesywnie wprowadzano liczne przepisy o charakterze sankcyjnym. Obecnie najważniejszymi regulacjami wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi
    w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);
  • Komunikat Komisji „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. U. UE C 131 z 24.3.2022 str. 1);
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Mając na uwadze powyższe przepisy, jak i stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WK-P) informuje, że instytucje oraz beneficjenci są zobowiązani do zastosowania się do zawartych w nich wskazówek oraz do stosowania wszystkich obowiązujących przepisów o charakterze sankcyjnym w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Beneficjenci i wnioskodawcy realizujący i zamierzający realizować projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o charakterze sankcyjnym, w tym w szczególności ich uwzględniania we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków UE (zarówno do postępowań przeprowadzanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i do postępowań przeprowadzanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), do czego zobowiązuje art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014).
Na stronie BIP MSWiA opublikowane zostały listy osób i podmiotów, względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

Załączniki: