Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący powtarzających się nieprawidłowości stwierdzanych podczas weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodane 16.05.2018 przez Monika Rybicka

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień, w ramach projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P pragnie zwrócić uwagę na dwa najczęściej powtarzające się naruszenia skutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej:

  • Zastosowanie przez zamawiających doświadczenia wykonawcy jako jednego z kryterium oceny ofert.
    Ustanowione przez zamawiającego w/w kryterium oceny ofert odnosi się do właściwości wykonawcy, co jest niezgodne z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp[1] oraz pkt 9) podrozdziału 6.5.2 Wytycznych[2].
    Aspekt ten może zostać ustanowiony jako warunek udziału w postępowaniu. Natomiast wyznaczenie doświadczenia wykonawcy jako kryterium oceny ofert jest w świetle w/w przepisów zabronione i stanowi naruszenie zasad udzielania zamówień.
  • Ustanowienie w postępowaniu warunku udziału dotyczącego przykładowo żądania kierownika budowy/robót z uprawnieniami bez ograniczeń i przyjęcie oferty wykonawcy z której wynika, że wskazany wyżej kierownik ma wykształcenie średnie techniczne.
    Zamawiający, ustanawiając warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy poprzez żądanie dysponowania na czas realizacji zamówienia kierownikiem budowy/ robót z uprawnieniami bez ograniczeń, winien zweryfikować informacje zawarte w złożonej ofercie, przede wszystkim zwrócić szczególną uwagę na wskazane w „wykazie osób” wykształcenie danego kierownika. Posiadanie średniego wykształcenia, tj. tytułu zawodowego „technik budowlany” świadczy o tym, iż kierownik ten posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Zaniechanie czynności wezwania Wykonawcy do wyjaśnień lub uzupełnienia wymaganego dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu stanowi naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz pkt 11 b) podrozdziału 6.5.2 Wytycznych poprzez przyjęcie oferty złożonej przez wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Naruszenia te znajdują się w katalogu nieprawidłowości, zawartym w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych w udzielaniem zamówień (poz. 200 ze zm.). Stawka procentowa w przypadku obniżenia wartości korekty lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych dla w/w kategorii nieprawidłowości indywidualnych wynosi 25% z możliwością obniżenia do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, że pełny katalog najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w badanych zamówieniach znajduje się stronie Link otwiera się w nowej karcie Najczęściej popełniane błędy przy zamówieniach publicznych
Zalecamy zapoznanie się z jego treścią przed wszczęciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

[1] ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2017 r., poz. 1579) /zwana dalej: „ustawą Pzp”/

[2] Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – wersja z 19 lipca 2017 r. /zwane dalej: „Wytycznymi”/