Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący okresu okresu kwalifikowalności wydatków dla projektów składanych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16

Dodane 10.02.2017 przez Monika Rybicka

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż terminem kwalifikowalności wydatków dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16) jest termin wskazany w kryterium B.13 Kwalifikowalność wydatków, tj. kwalifikowalne w ramach konkursu mogą być wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu a przed dniem 30 czerwca 2018 r.

W związku z powyższym na etapie wniosku o dofinansowanie projektu skutkiem przekroczenia ww. terminu kwalifikowalności wydatków wskazanego w sekcji H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu oraz sekcji H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN) wniosku o dofinansowanie projektu będzie odrzucenie projektu na etapie oceny formalno-merytorycznej, natomiast na etapie realizacji projektu wszystkie wydatki poniesione po dniu 30 czerwca 2018 r. będą wydatkami niekwalifikowalnymi.