Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący odpowiedzi na pytania, które pojawiły się na szkoleniu w dniu 15 lutego 2017 r., dotyczącego konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16

Dodane 17.02.2017 przez Monika Rybicka

W związku z pytaniami, które pojawiły się na szkoleniu w dniu 15 lutego 2017 r. z zakresu warunków obowiązujących w konkursie Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, co następuje:

  1. Promocja projektu jest elementem obowiązkowym każdego projektu i należy ją uwzględnić we wniosku o dofinansowanie projektu. Przy czym:
    • jeśli wnioskodawca nie planuje ponosić wydatków na działania promocyjno-informacyjne wówczas wystarczy je jedynie opisać w sekcji K. Promocja projektu wniosku o dofinansowanie projektu,
    • jeśli wnioskodawca zamierza ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjno-informacyjnych należy je wykazać jako koszty pośrednie, natomiast ich kwalifikowalność możliwa jest jedynie w ramach pomocy de minimis.

Ujęcie we wniosku o dofinansowanie projektu działań promocyjno-informacyjnych w przypadku nieuwzględnienia ich we wniosku preselekcyjnym nie wpłynie na ocenę zgodności wniosku preselekcyjnego z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

  1. Koszty promocji produktów i usług oferowanych w wyniku wdrożonej innowacji nie są kosztem kwalifikowalnym w przedmiotowym konkursie.
  2. Wnioskodawcy, którzy we wniosku preselekcyjnym w sekcji Ogólne informacje o projekcie w punkcie B.1 Typ projektu zaznaczyli więcej niż jeden typ projektu zobowiązani są we wniosku o dofinansowanie projektu do wyboru jednego, konkretnego typu projektu, który planują zrealizować.