Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący naborów w ramach 1 typu projektów w osi priorytetowej 7 RLKS

Dodane 04.10.2019 przez Paweł Łopatowski

KOMUNIKAT

Instytucji Zarządzającej

Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dotyczy: naborów w ramach 1 typu projektów w osi priorytetowej 7: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym”

Szanowni Państwo,

W związku z pismami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, informującymi o obowiązku zapewnienia przez IZ RPO, iż wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/WE, niezależnie od kategorii dróg, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż zaistniała konieczność dokonania zmiany warunków udzielenia wsparcia dla Działania 7.1. tak, aby uwzględniały one wymóg nośności dróg wynoszącej minimum 11,5 tN/oś.

W związku z powyższym IZ RPO informuje, iż ogłaszanie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach 1 typu projektów „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym” będzie możliwe po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 warunków udzielenia wsparcia umożliwiających weryfikację wymogu w zakresie nośności, co jest planowane na dzień 9.10.2019 r.

W rozpoczętych naborach należy zwrócić uwagę na inwestycje, których część zakresu rzeczowego stanowi realizacja przedsięwzięcia drogowego, gdyż w przypadku kontroli przeprowadzonej w ramach zakontraktowanego projektu z drogą lokalną niespełniającą standardu 11,5 tN/oś, przedmiotowy wydatek zostanie uznany za niekwalifikowalny.