Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek we wnioskach składanych na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 ogłoszony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodane 14.05.2020 przez Leszek Nienartowicz

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO), zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r., informuje, że w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na wybór projektów do dofinansowania, dla każdego Wnioskodawcy, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 (dalej: RPO) i otrzymał wezwanie IZ RPO na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek w wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych
i oczywistych omyłek projektu, termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień wniosku wydłuża się
z 7 dni roboczych do 14 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania przekazanego drogą elektroniczną pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.