Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


IZ RPO kolejny raz wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej składanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dodane 09.04.2020 przez Leszek Nienartowicz

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej[1] w ramach prowadzonych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO), zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.04.2020 r., informuje, że dla każdego Wnioskodawcy, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu do konkursu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO) i otrzymał wezwanie IZ RPO na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej w wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej projektu oraz jednocześnie termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej, w związku z ww. wezwaniem, przypada na okres od dnia 08.04.2020 r. do dnia 24.04.2020 r., wydłuża się termin złożenia ww. poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej do dnia 08.05.2020 r.


Wnioskodawca powinien zakomunikować Departamentowi Wdrażania RPO potrzebę wydłużenia ww. terminu, zwracając się z pisemną prośbą w przedmiotowej sprawie, wysyłając skan pisma w formie elektronicznej na adres: rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl
Jednocześnie IZ RPO rekomenduje składanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej, w miarę możliwości, bez zbędnej zwłoki, umożliwi to bowiem zakończenie oceny projektu, jego zakontraktowanie i wpłatę środków finansowych do beneficjenta (zaliczkowanie).
Przedmiotowe Stanowisko IZ RPO podyktowane jest aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego jako jedno z działań podejmowanych w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na projekty współfinansowane ze środków UE w ramach RPO.

 

[1] Ilekroć w niniejszym komunikacie jest mowa o dokumentacji projektowej lub ocenie formalno-merytorycznej projektu należy przez to rozumieć również etap uzupełniania braków w zakresie warunków formalnych
oraz poprawę oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431
z późn. zm.).