Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Baza konkurencyjności uruchomiona

Dodane 04.01.2016 przez Leszek Nienartowicz

Ogłaszamy[1], że 10 grudnia 2015 r. pod adresem:

została uruchomiona strona internetowa poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności.

 

Obowiązek stosowania

Zasada konkurencyjności opisana w Wytycznych musi być stosowana przez beneficjentów w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto. Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powinni stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.

Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich służy publikowaniu przez beneficjentów zapytań ofertowych w ramach realizowanych postępowań.

 


[1] Podstawa ogłoszenia – Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 z dnia grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010, na podstawie podsekcji 6.5.3 Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności pkt 7) lit.a) tiret i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przyjętych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 10 kwietnia 2015 r.