Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Aktualne konkursy RPO: kształcenie zawodowe, rynek pracy, gospodarka wodno-ściekowa

Dodane 29.01.2020 przez Leszek Nienartowicz

Dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprawia się jakość życia w regionie. W ramach trwających konkursów RPO powstaną nowe pracownie i warsztaty w szkołach zawodowych, osoby poszukujące pracy będą mogły odbyć studia podyplomowe, staże, szkolenia i kursy zawodowe, możliwa będzie budowa oczyszczalni ścieków, także tych przydomowych czy instalacja nowoczesnego oświetlenia ulic.

 

– Do tej pory w ramach naszego RPO podpisaliśmy ponad dwa tysiące umów na łączną kwotę ponad 6,3 miliarda złotych. W regionie widać efekty naszego wsparcia. Powstały nowe przedszkola, kameralne domy dziecka, domy dla seniorów, ścieżki rowerowe czy duże projekty infrastrukturalne. Zapraszam do składania wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Kształcenie zawodowe

Budowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych lub już istniejących obiektów szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne jest tematem konkursy w którym nabór wniosków trwa do 28 lutego. Pula środków w konkursie wynosi 1,7 mln złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Wsparcie dla osób zwalnianych z pracy

Ouplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla  pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. W naszym konkursie wnioskodawcą może być instytucja mająca co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dla ostatecznych odbiorów przygotuje program, który będzie zawierać: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia oraz wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, która może być uzupełniona o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej. Pula środków w konkursie to 8,2 mln złotych, a nabór wniosków trwa do 28 lutego. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Oświetlenie uliczne

Jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie lub w związkach i stowarzyszeniach, samorządowe jednostki organizacyjne lub zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego z terenu wojewódzkiego ZIT-u mogą ubiegać się o dofinasowanie w konkursie dotyczącym modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów  konkursie wynosi 4,5 mln złotych. Wnioski można składać pomiędzy 17 a 28 lutego. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Infrastruktura wodno-ściekowa

Trzy miliony złotych znajduje się w puli konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego temat jest rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Nabór trwa do końca czerwca. Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Środki będzie można uzyskać na między innymi budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowym, a także instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. laboratoriów i instalacji kontrolno-pomiarowych). Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 stycznia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2020 r.