Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


AKTUALIZACJA KOMUNIKATU IZ RPO WK-P 2014-2020

Dodane 03.06.2020 przez Paweł Łopatowski

w zakresie kwalifikowania kosztów stałych związanych z finansowaniem działalności bieżącej nowo utworzonych/dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uwaga! Treść komunikatu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, w tym zawieszenia wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego; ustanowienia nowych uregulowań prawnych, w szczególności na poziomie prawodawstwa krajowego.

 

W związku z licznymi pytaniami ze strony beneficjentów w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu oraz kwalifikowania stałych kosztów funkcjonowania nowo utworzonych/dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego przedstawiam stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WK-P) w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z komunikatem IZ RPO WK-P z dnia 27 marca 2020 r. w przypadku kosztów funkcjonowania placówek utworzonych ze środków EFS, takich jak np. placówki opieki nad dziećmi do lat 3, możliwe jest kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki (w tym kosztów personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku podopiecznych w placówce. Jednocześnie  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. specustawa) w art. 13 wydłuża termin realizacji wszystkich projektów o 90 dni (przy czym nie wyklucza się wcześniejszego zakończenia projektu i złożenia wniosku o płatność końcową – decyzja w przedmiotowym zakresie należy do Beneficjenta).

Zapisy specustawy umożliwiają wydłużenie projektu o 90 dni, co nie oznacza, iż finansowanie kosztów funkcjonowania miejsc opieki czy bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego może przekroczyć terminy wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (zwane dalej Wytycznymi w obszarze rynku pracy) oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (zwane dalej Wytycznymi w obszarze edukacji).   Wytyczne w obszarze rynku pracy określają, iż IZ RPO zapewnia finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 24 miesiąceWytyczne w obszarze edukacji wskazują natomiast, iż w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego.

W przypadku gdy Beneficjent zamierza kwalifikować w ramach projektu koszty stałe, pomimo braku możliwości świadczenia usług z uwagi na epidemię COVID-19, okres w którym będą one kwalifikowalne będzie wliczał się do maksymalnego możliwego okresu finansowania działalności bieżącej placówki (w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3 – 24 miesiące, w przypadku wychowania przedszkolnego – 12 miesięcy). Analogicznie w sytuacji, gdy Beneficjent nie będzie kwalifikował żadnych kosztów projektu w związku z zawieszeniem działalności, okres zawieszenia nie będzie wliczał się do maksymalnego możliwego okresu finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych/dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc. W przedmiotowym przypadku możliwe będzie kwalifikowanie ww. kosztów w okresie wydłużenia realizacji projektu, przy czym możliwość zawieszenia działalności wymaga zgody IZ RPO.

Jednocześnie za koszty stałe funkcjonowania miejsc opieki/wychowania należy uznać koszty, które np. żłobek musi ponieść niezależnie od obecności dzieci jak np. opłaty, czynsz, wynagrodzenie pracowników (zgodnie z opisem poniżej). Kosztami stałego funkcjonowania nie będą natomiast np. posiłki, które są dodatkowo opłacane w zależności od liczby wydanych posiłków.

Wszystkie koszty stałe funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego pomimo braku możliwości świadczenia w nich wsparcia z uwagi na epidemię COVID-19 i decyzje na szczeblu krajowym, w tym wynagrodzenia pracowników zaplanowane w projekcie są co do zasady kwalifikowalne i mogą być ponoszone w projekcie. Personel merytoryczny może być jednak zaangażowany na podstawie umowy o pracę – i wtedy nie ma żadnej wątpliwości, że wynagrodzenie jest kwalifikowalne w pełni, ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej  – i w takim przypadku do możliwości kwalifikowania wydatków należy podejść indywidualnie biorąc pod uwagę kilka czynników:

  • możliwości świadczenia usług w innej formie, zdalnej (np. usługi logopedy), bezpośredniej (np. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania) – w takim przypadku w pierwszej kolejności należy zmienić sposób świadczenia usługi i wtedy można kwalifikować wydatki związane z wyświadczonymi usługami; jeżeli charakter usługi wyklucza możliwość realizacji usługi – należy zbadać pozostałe czynniki, aby zdecydować czy należy kwalifikować wydatki;
  • warunków umowy – jeżeli umowa zakłada zapłatę za gotowość – w każdym przypadku można wydatki kwalifikować; jeżeli umowa zakłada zaangażowanie personelu w zależności od potrzeb i wynagrodzenie z tego tytułu jest zależne od liczby wykonanych usług, to jeżeli te usługi się nie odbyły, nie można ich będzie kwalifikować;
  • decyzji dotyczącej dalszej realizacji projektu – jeżeli beneficjent zakłada przesunięcie działań na późniejszy okres (specustawa zakłada przedłużenie o 90 dni każdego projektu, z czego beneficjent nie musi skorzystać), będzie musiał wykonać usługi w późniejszym  terminie, więc będzie mógł kwalifikować wydatki za usługi, które zostały zrealizowane z opóźnieniem; w takim przypadku nie powinien ich kwalifikować w okresie „przestoju”.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 29.05.2020:

IZ RPO informuje, że Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z dniem 21 maja 2020 r. częściowo zawiesił stosowanie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Zawieszony został m. in. podrozdział 5.2 pkt 9 w zakresie zapisu o zapewnieniu finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

W związku z tym, na mocy Uchwały Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 18/2020 z dnia 10 kwietnia  2020 r. w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację projektów, beneficjenci mogą ubiegać się o zgodę IZ RPO (do Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego) na dokonanie zmian w projekcie skutkujących niespełnieniem kryterium dostępu dotyczącego maksymalnego terminu finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.