Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Rewitalizacja – system informacji przestrzennej

Dodane 06.05.2022 przez Damian Wiśniewski

Zapraszamy do zapoznania się z nowo powstałym systemem informacji przestrzennej, dotyczącym rewitalizacji w regionie kujawsko-pomorskim.


SIP dot. rewitalizacji

System informacji przestrzennej zawiera zagregowane dane dotyczące 127 realizowanych na terenie WK-P programów rewitalizacji. Aplikacja dostępna jest pod adresem:

https://umwkp.maps.arcgis.com/apps/dashboards/2fc8ee3d45b142adaafd4f5dfb8024a2

Zakres danych

System zawiera dane dot. rewitalizacji na 2 poziomach szczegółowości:

Poziom regionalny (widoczny po przejściu na stronę aplikacji), zawiera poniższe informacje:

• Gmina (nazwa gminy);
• Powiat (nazwa powiatu);
• Typ gminy (miejska/wiejska/miejsko-wiejska);
• Nazwa Lokalnej Grupy Działania (nazwa LGD, do którego przynależy Gmina);
• Tytuł programu rewitalizacji;
• Horyzont czasowy (okres realizacji programu rewitalizacji);
• Podstawa prawna przygotowania programu rewitalizacji;
• Nr i tytuł uchwały Rady Gminy, którą przyjęto program rewitalizacji (wraz z datą przyjęcia);
• Nr i tytuł uchwały Zarządu Województwa, na podstawie której dokument został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji WK-P (wraz z datą przyjęcia);
• Odwołanie do programu rewitalizacji (link do BIP Gminy).

Poziom gminny (dostępny po przybliżeniu widoku i kliknięciu na obszar rewitalizacji wybranej gminy), zawiera poniższe informacje:

• Obszar rewitalizacji (zaznaczony na mapie obszar prowadzenia działań rewitalizacyjnych);
• Zagadnienia kryzysowe zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji;
• Powierzchnia obszaru rewitalizacji;
• Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w całkowitej powierzchni gminy (%);
• Liczba ludności obszaru rewitalizacji;
• Udział ludności obszaru rewitalizacji w ogólnej liczbie ludności gminy (%).

Autorzy systemu

System powstał w wyniku prac Zespołu ds. rewitalizacji i Wydziału Analiz i Ewaluacji UMWK-P oraz Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Działanie zrealizowane zostało w ramach zadania „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.