Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Program wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa Rewitalizacja”

Dodane 28.01.2021 przez Damian Wiśniewski

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza zainteresowane Gminy do udziału w programie „Wzorcowa Rewitalizacja”, zakładającym wsparcie doradcze i eksperckie dla JST.

Dla kogo

Program adresowany jest do Gmin, które zamierzają uwzględnić w Programie Rewitalizacji dziedzictwo kulturowe jako zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych. Do udziału w programie zakwalifikuje się kilkanaście wybranych przez NID Gmin z terenu całego kraju.

Do kiedy

Nabór w projekcie prowadzony jest do 26.02.2021

Współpraca NID i regionalnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Program NID „Wzorcowa Rewitalizacja” stanowi uzupełnienie działań regionalnych, skupionych wokół zadania szkoleniowo-doradczego, wzmacniającego zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w czterech zakresach tematycznych:

  • dostępność w rewitalizacji – wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025;
  • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji – wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie systemowych mechanizmów wzmacniania wspólnot lokalnych i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej, a także wzmocnienie zdolności gmin do dywersyfikacji źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych, tj. większe zaangażowanie inwestorów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów w realizację programów rewitalizacji;
  • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji);
  • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych – wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju lokalnego (na poziomie gminnym i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy), w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji.
  • Link otwiera się w nowej karcie Link do ogłoszenia o Programie wsparcia NID
  • Notatka prasowa o Programie (.docx)