Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Bezpłatne doradztwo w zakresie rewitalizacji – nabór gmin

Dodane 14.03.2022 przez Damian Wiśniewski

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego WK-P zaprasza gminy regionu do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych z zakresu rewitalizacji.

Zakres tematyczny

W ramach realizacji zadania Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji zapewniamy możliwość skorzystania z usług doradczych dot. zagadnień rewitalizacji.

Szczegółowa tematyka usług zawiera się w poniższych dziedzinach:

a) bieżąca realizacja przyjętych programów rewitalizacji (LPR, GPR), w tym:

• zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
• monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,
• wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji,
• reagowanie na zmieniające się w trakcie obowiązywania PR uwarunkowania społeczne oraz pozaspołeczne na obszarach rewitalizacji,
• długoterminowe, społeczne wykorzystanie obiektów infrastrukturalnych, wspartych w ramach działań rewitalizacyjnych;
• dostępność w rewitalizacji.

b) przygotowanie do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z 2015 roku (podyktowane zbliżającym się końcem okresu przejściowego w 2023 roku), w tym:

• przygotowanie instytucjonalne do rozpoczęcia prac nad GPR,
• dokonanie poprawnej delimitacji, diagnozy, wizji rozwoju obszaru rewitalizacji,
• środki włączenia interesariuszy w przygotowanie GPR,
• proceduralna ścieżka przyjęcia GPR,
• pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wskazane zagadnienia stanowią podstawowy zakres usług doradczych, istnieje możliwość zgłoszenia przez gminy indywidualnych zagadnień problemowych.

Forma wsparcia

Usługa doradcza realizowana będzie w formie wizyt wspierających, polegających na przyjeździe eksperta/grupy ekspertów do wspieranej instytucji i pomoc doradczą na miejscu. Przedsięwzięcie zakłada zapewnienie „pełnej opieki doradczej”, przejawiającej się w uprzednim kontakcie zainteresowanej gminy z grupą ekspertów, przesłanie dokumentacji dot. działań rewitalizacyjnych (programu rewitalizacji, dokumentów projektowych itp.), kontakcie mailowym/telefonicznym/za pośrednictwem komunikatorów, merytoryczne przygotowanie się ekspertów do wizyty poprzez analizę problematyki i specyfiki gminy, przygotowanie materiałów i instrukcji i w dalszej kolejności wizytę we wspieranej instytucji. Podczas wizyty wspierającej Gmina miałaby możliwość zorganizowania spotkania ze swoimi przedstawicielami/interesariuszami rewitalizacji oraz wizytującymi ekspertami.

Termin realizacji

Usługi doradcze planuje się zrealizować w okresie kwiecień – październik 2022 r. (w zależności od zgłaszanego zainteresowania).

Ilość wspartych gmin

Przewidywana ilość gmin objętych usługą doradczą to 25 JST.

Zgłoszenia oraz termin naboru

Nabór gmin w zakresie bezpłatnych usług doradczych został zakończony.

Kontakt

Osobami do kontaktu w sprawie realizacji usług doradczych są:

1. Damian Wiśniewski
Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji
tel. 784-951-992
d.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl

2. Damian Openchowski
Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji
tel. (56) 621 85 87
d.openchowski@kujawsko-pomorskie.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.