Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P

Dodane 10.11.2015 przez Leszek Nienartowicz

Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023

 

Wydatki kwalifikowalne: 262 849 141,56 PLN

Wkład UE: 223 421 770,32 PLN.

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w latach 2018-2023 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy. Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

WPD został podzielony na Zadania. Każde z Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.


Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022

Wydatki kwalifikowalne: 215 568 825,74 PLN

Wkład UE: 183 233 501,87 PLN.

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w latach 2018-2022  r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy. Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

WPD został podzielony na Zadania. Każde z Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”


Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok

 

Numer projektu: RPKP.12.01.00-04-0001/17

Data podpisania umowy: 25.01.2017 r.

Wydatki kwalifikowalne: 35 917 646,00 PLN

Wkład UE: 30 529 999,10 PLN

 

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w 2017 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

RPD został podzielony na Zadania. Każde z siedmiu Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.


 

Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok

 

Numer projektu: RPKP.12.01.00-04-0001/16

Data podpisania umowy: 27.01.2016 r.

Wydatki kwalifikowalne: 33 205 295,00 PLN

Wkład UE: 28 224 500,75 PLN

 

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w 2016 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

RPD został podzielony na Zadania. Każde z siedmiu Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

 


Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P 2014-2020 na 2015 rok

 

Numer projektu: RPKP.12.01.00-04-0001/15

Data podpisania umowy: 10.11.2015 r.

Wydatki kwalifikowalne: 8 359 775,44 PLN

Wkład UE: 7 105 809,12 PLN

 

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowany jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ.

RPD został podzielony na Zadania. Każde z siedmiu Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.