Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027

Dodane 27.07.2023 przez Leszek Nienartowicz

Wydatki kwalifikowalne: 1 982 475,75 PLN

Wkład UE: 1 685 104,38 PLN

Projekt pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.

W związku z koniecznością wyjścia naprzeciw regionalnym problemom w obszarze zdrowia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stanowiskiem z dnia 02.09.2020 r. podjął decyzję o sfinansowaniu ze środków OP 12 RPO WK-P 2014-2020 przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali. Ponadto w przedmiotowym stanowisku wskazano, że w przypadku braku możliwości realizacji tych inwestycji w nowej perspektywie finansowej, pociąga to za sobą ryzyko uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, a to oznacza konieczność obciążenia tymi wydatkami budżetu województwa.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa poprzez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych.

W Wieloletnim Planie Działań przedmiotowy projekt realizowany jest poprzez 4 zadania:

  • „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie”

Zadanie zakłada rozbudowę obiektów Zespołu Głównego w celu stworzenia infrastruktury niezbędnej dla rozwoju wysokospecjalistycznej diagnostyki i skojarzonego leczenia pacjentów z chorobą nowotworową, wobec radykalnego zwiększenia potrzeb społeczeństwa na usługi medyczne Centrum Onkologii w Bydgoszczy z regionu kujawsko-pomorskiego oraz terenu całego kraju.

  • „Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP „Aktywne starzenie się”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej, które umożliwi kompleksową rehabilitację w warunkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych, z wykorzystaniem wszelkich nowoczesnych narzędzi, w tym alternatywnych metod rehabilitacji.

  • „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53-59”

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie przebudowy, rozbudowy, remontu budynku oraz wyposażenia istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59. Planowane zadanie jest kolejnym etapem inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest istniejący budynek główny szpitala. Zakłada się przeprojektowanie istniejącego budynku z ewentualną koniecznością jego wyburzenia. Budynek będzie funkcjonalnie dostosowany do potrzeb kompleksu rozbudowanego w pierwszym etapie inwestycji.

  • „Ośrodek Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44”

Celem zadania jest podniesienie komfortu i jakości leczenia dotychczasowych pacjentów oraz zapewnienie pacjentom pediatrycznym z regionu kujawsko-pomorskiego dostępu do kompleksowego leczenia poprzez poszerzenie zakresu wykonywanych usług i wprowadzenie do oferty nowych świadczeń. W związku ze spodziewanym i ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na diagnostykę post-covidową i nie tylko, planowana jest budowa nowego obiektu, w którym wykonywane będą badania z zakresu rezonansu magnetycznego i endoskopii zarówno dla pacjentów szpitala, jak i pacjentów ambulatoryjnych.

W realizacje projektu zaangażowany jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Departament Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w Toruniu (Pełnomocnik).