Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszenie o naborze partnerów

Dodane 06.07.2016 przez Leszek Nienartowicz
Zakończony [09.08.2016]

Wyniki naboru 

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie o wynikach naboru partnerów (.pdf)


Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza:

nabór Partnerów do realizacji projektu

w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu
nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne. Ogłoszenie
o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym:

konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15

Głównym celem Partnerstwa jest organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

 

Działania planowane w ramach projektu

Wspólne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o dokumentację konkursową, złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja i rozliczenie, a także utrzymanie trwałości projektu.

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Partnerów zostanie ustalony po wyborze Partnerów w Umowie Partnerskiej.

Partnerami projektu mogą być:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe jednostki organizacyjne;
 2. Organizacje pozarządowe;
 3. Kościoły; związki wyznaniowe; osoby prawne kościołów; osoby prawne związków wyznaniowych;
 4. Inne podmioty posiadające osobowość prawną;
 5. Państwowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej;
 6. Przedsiębiorstwa.

 

Kryteria wyboru Partnerów

Wybór Partnerów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru Partnerów zawarte
w Regulaminie Naboru Partnerów.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 29.07.2016 r.

 

Sposób składania zgłoszeń

 1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej, a formularz oferty (zał. nr 1) także w formie elektronicznej (jako plik do edycji na nośniku CD) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór Partnerów – projekt 4.4 IMPREZY KULTURALNE.
 2. Formularz może być dostarczony:
 • osobiście lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu,
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu. 

 

Miejsce składania zgłoszeń

 1. Punkt Informacyjno-Podawczy  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter. 
 2. Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Urzędu  od poniedziałku  do  piątku:

– w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,

– we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00. 

 

Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie Naboru Partnerów do realizacji imprez kulturalnych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne.

 

Załączniki

 

Pozostałe dokumenty wymienione w § 4 ust. 3 Regulaminu naboru Partnerów:

 

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji.

Osoby do kontaktu:

Ewa Przyziółkowska, Małgorzata Dybowska, tel. +48 56 62 18 284