Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXXIX posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 24.03.2020 przez Leszek Nienartowicz

W związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem,   IZ RPO podjęła decyzję o odwołaniu XXXIX posiedzenia  KM RPO WK-P na lata 2014-2020, w trybie stacjonarnym, które miało się odbyć  w dniu 13 marca 2020 r.

Członkom KM przekazano obiegowo prezentacje z bieżącego wdrażania Programu, certyfikacji, realizacji Planu Ewaluacji i monitorowania  rekomendacji z badań ewaluacyjnych w 2019 r.

Informacje zawierały też dane w zakresie krajowych programów operacyjnych bieżącego okresu programowania  realizowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem RPO naszego województwa w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027, członkom KM przesłano prezentację zawierającą m.in. harmonogram działań w tym zakresie

 

Protokół

 1. Informacja  w zakresie stanu wdrażania  RPO WK-P na lata 2014-2020
 2. Informacja w zakresie stanu certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
 3. Krajowe programy operacyjne 2014-2020 w ramach polityki spójności realizowane na terenie woj. kujawsko-pomorskiego – stan na 31.12.2019 r
 4. Informacja w zakresie polityki spójności 2021-2027. Stan prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
 5. Informacja o stanie realizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020
 6. Sprawozdanie z monitorowania rekomendacji z badań ewaluacyjnych w 2019 r.

 

Członkowie KM również uchwały zatwierdzili w trybie obiegowym

 

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, schemat: Promocja terenów inwestycyjnych (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego    (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie w zakresie kryteriów dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, dla Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, w zakresie kryteriów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Schemat: Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim, w zakresie kryteriów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Schemat: Program redukcji otyłości u osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2022 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip