Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXXIV posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 25.03.2019 przez Leszek Nienartowicz

XXXIV posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020 odbyło się w dniu 12 kwietnia. Członkowie KM zatwierdzili kryteria wyboru projektów dla kolejnych, zaplanowanych na najbliższe miesiące konkursów o dofinansowanie. Uruchomione zostaną m.in. środki na inwestycje w zakresie opieki długoterminowej, infrastrukturę mieszkań chronionych i modernizację oświetlenia ulicznego, a także wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wojewódzkich instytucji kultury. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

W nowych konkursach o dofinansowanie znajdą się w najbliższym czasie m. in. pieniądze na granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową, a także środki dla instytucji otoczenia biznesu i centrów obsługi inwestorów i eksporterów. Wsparcie skierowane zostanie  też na przedsięwzięcia inwestycyjne zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczących usługi w zakresie opieki długoterminowej, w tym dla dzieci i młodzieży, tworzenie mieszkań chronionych oraz projekty związane z budową i adaptacją budynków, w których działać będą przedszkola specjalne lub oddziały specjalne w zwykłych przedszkolach.

 

Komitet wysłuchał także raportu o aktualnym stanie wdrażania RPO i poziomie certyfikacji środków programu oraz stanie realizacji ram wykonania i celów RPO WK-P na lata 2014-2020 na I kwartał 2019 r. Przekazano również informację o stanie realizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz sprawozdanie z monitorowania rekomendacji z badań ewaluacyjnych w 2018 r.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

 

 • – agenda
 • – protokół
 • – prezentacje:
 • – uchwały:
  1. Uchwała nr 25/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT pobierz
  2. Uchwała nr 26/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT pobierz
  3. Uchwała nr 27/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży pobierz
  4. Uchwała nr 28/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz
  5. Uchwała nr 29/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP przez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu pobierz
  6. Uchwała nr 30/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, schemat: Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów – pozakonkursowy pobierz
  7. Uchwała nr 31/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejskai promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej pobierz
  8. Uchwała nr 32/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej pobierz
  9. Uchwała nr 33/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji Kultury pobierz
  10. Uchwała nr 34/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań chronionych pobierz
  11. Uchwała nr 35/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych realizujących wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi pobierz
  12. Uchwała nr 36/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz