Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXVII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 24.04.2018 przez Leszek Nienartowicz

Na XXVII posiedzeniu, Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 przyjął kryteria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie prowadzonych przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych i kosztów badań wdrożeniowych zamówionych przez nie w instytucjach naukowych, a także przedsięwzięć związanych z budowaniem przez firmy własnych laboratoriów badawczo-wdrożeniowych. W puli znajdzie się ponad 150 milionów złotych. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Zarząd województwa planuje ogłoszenie w maju dwóch konkursów o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. W pierwszym z nich beneficjentami ostatecznymi będą wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą się mogły ubiegać o granty do 200 tys. euro. Do składania wniosków aplikacyjnych w konkursie zaprosimy kandydatów na operatorów takich programów grantowych, którymi mogą być instytucje otoczenia biznesu, same lub w konsorcjach z instytucjami naukowymi lub organizacjami pozarządowymi. Zaletą grantów jest to, że są one łatwiejsze do pozyskania dla niewielkich firm niż środki,  po które można sięgać w konkursach RPO. Do podziału będzie prawie 85 milionów złotych.

Drugi konkurs, z alokacją ponad 71 milionów złotych, adresujemy bezpośrednio do przedsiębiorstw – małych i średnich, ale też, pod pewnymi warunkami, dużych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę własnych laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie własnych oryginalnych badań nad nowymi technologiami i produktami. Budżet każdego z projektów będzie musiał uwzględniać wsparcie z RPO przekraczające 200 tys. euro.

Także w maju ogłoszony zostanie ostatni w tej perspektywie konkurs dotyczący inwestycji służących rozwojowi sieci placówek opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy. Adresujemy go do samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Przeznaczonych zostanie na niego 10 milionów złotych.

Akceptację uzyskały też zaproponowane przez zarząd województwa kryteria dotyczące naboru pozakonkursowego dotyczącego budowy narzędzi regionalnej koordynacji ekonomii społecznej. Chodzi m. in. o tworzenie relacji biznesowych między tym sektorem a podmiotami publicznymi, a także systemu powiązań tej grupy firm z systemem edukacji, nauką i zwykłym biznesem. To zadanie, zgodnie z wytycznymi rządowymi, powierzono Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej.

Decyzje komitetu uruchamiają też środki przeznaczone na ochronę zasobów kultury, modernizację energetyczną obiektów publicznych i budowę ścieżek rowerowych.

Biuro Prasowe Urzędu