Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXIX posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 05.09.2018 przez Leszek Nienartowicz

XXIX posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020 odbyło się w dniu 29 sierpnia br. Gościem posiedzenia Komitetu Monitorującego był Christopher Todd z  Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w  Komisji Europejskiej, który z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego odebrał medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, wybity z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.

W związku z tym, że Komisja Europejska przyjęła nasze sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013, przedstawiciele Komisji Europejskiej zaproszeni na posiedzenie KM odwiedzili kilka miejsc, które współfinansowane zostały ze środków RPO poprzedniej  perspektywy oraz uczestniczyli w konferencji prasowej  poświęconej Regionalnemu Programowi  Operacyjnemu 2007-2013, z którego nasze województwo jako jedno z pierwszych w kraju rozliczyło się z Komisją Europejską. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił uwagę, że RPO WK-P  był jedynym polskim programem, co do którego nie było żadnych uwag ze strony audytorów z Komisji Europejskiej kontrolujących prawidłowość wydawania środków.

Dyrektor Todd podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego zaprezentował także informacje na temat przyszłego budżetu KE, w tym o kluczowych  elementach propozycji KE w zakresie ram prawnych dla polityki spójności w okresie 2021-2027.

 

Przedstawione zostały także informacje z zakresu wdrażania RPO, stanu certyfikacji środków w ramach RPO oraz aktualnego stanu osiągnięcia Ram Wykonania RPO WK-P na lata 2014-2020.

 

Członkowie KM zatwierdzili następujące uchwały:

  • – Uchwała KM nr 78/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych pobierz dokument dostępny (.zip)
  • – Uchwała KM nr 79/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej pobierz dokument dostępny (.zip)
  • – Uchwała KM nr 80/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pobierz dokument dostępny (.zip)
  • – Uchwała KM nr 81/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy pobierz dokument dostępny (.zip)
  • – Uchwała KM nr 82/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej pobierz dokument dostępny (.zip)
  • -Uchwała KM nr 83/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8. Aktywni na rynku pracy w zakresie: Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy i Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej pobierz dokument dostępny (.zip)
  • – Uchwała KM nr 84/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz dokument dostępny (.zip)
  • -Uchwała KM nr 85/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia w ramach kosztów bieżących i animacji w projektach Lokalnych Grup Działania z Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz dokument dostępny (.zip)