Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XV posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 17.03.2017 przez Leszek Nienartowicz

Podczas ostatniego (16 lutego) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. Chodzi między innymi o środki na inwestycje w szpitalach powiatowych, edukację przedszkolną, promocję gospodarczą regionu, przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, e-usługi publiczne w administracji i służbie zdrowia oraz instrumenty finansowe adresowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Pieniądze na przedsięwzięcia inwestycyjne w szpitalach powiatowych uruchamiamy po raz pierwszy w nowej perspektywie. Do podziału między beneficjentów jest 10 milionów euro (43 miliony złotych). Projekty mogą dotyczyć niezbędnych w placówkach prac modernizacyjnych oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, związanych z leczeniem chorób układu krążenia, narządu ruchu, układu oddechowego oraz chorób nowotworowych  i psychicznych, a także świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i pediatrii.

 

Wsparcie dedykowane jest podmiotom działającym w publicznej służbie zdrowia, które wykażą zgodność projektów z właściwymi ministerialnymi mapami potrzeb zdrowotnych. Premiowane będą przede wszystkim inwestycje placówek mających w swoich strukturach przychodnie podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pozwalające na przeniesienie części leczenia ze szpitali do poradni i rozwój tak zwanej opieki koordynowanej.

 

Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale 2017.

 

Czytaj też RPO: czas na nowoczesność w przychodniach

 

Przyjęte przez komitet ustalenia uruchamiają pieniądze RPO także m. in. na rozwój usług opiekuńczych, digitalizację zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz projekty dotyczące rozwoju regionalnej oferty eksportowej i inwestycyjnej.

 

Posiedzenie rozpoczęła informacja na temat stanu wdrażania RPO, którą przedstawili dyrektorzy departamentów wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kamila Radziecka i Łukasz Jaworski, oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Beata Piskorska. Zaprezentowano też analizę  zapotrzebowania na tworzone z udziałem środków programu instrumenty finansowe,. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30471-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-3

 

 • – agenda
 • – lista obecności
 • – protokół
 • – Prezentacje:
  1. Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IZ- Kamila Radziecka – Dyr. Departamentu Wdrażania EFRR (XV KM- DW EFRR)
  2. Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IŻ – Łukasz Jaworski – Dyr. Departamentu Wdrażania EFS (XV KM- DW EFS)
  3. Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IP WUP – Beata Piskorska – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  4. Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych – Jan Szczucki – Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
 • – Uchwały:
  1. Uchwała Nr 2/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  kryteriów dla działań/poddziałań w ramach których realizowane będą  instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe, Poddziałenie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty finansowe, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe, Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚ skan (pdf)
  2. Uchwała Nr 3/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat:  Projekty mające na celu promocję gospodarczą regionu, w tym promocję terenów inwestycyjnych skan (pdf)
  3. Uchwała Nr 4/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia sieci przedsiębiorstw, w szczególności klastrów skan (pdf)
  4. Uchwała Nr 5/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 skan (pdf)
  5. Uchwała Nr 6/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego skan (pdf)
  6. Uchwała Nr 7/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, schemat 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, schemat: Rozwój e-usług publicznych w zakresie administracji skan (pdf)
  7. Uchwała Nr 8/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa Regionalnego, schemat: Digitalizacja zasobów regionalnych skan (pdf)
  8. Uchwała Nr 9/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 (w zakresie Poddziałania 8.2.1, Poddziałania 8.4.1, Poddziałania 8.5.2, Poddziałania 8.6.1) skan (pdf)
  9. Uchwała Nr 10/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla   Poddziałania:  6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje  w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skan (pdf)
  10. Uchwała Nr 11/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skan (pdf)
  11. Uchwała Nr 12/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 (w zakresie: Poddziałania 9.1.1, Poddziałania 9.1.2, Poddziałania 9.2.1, Poddziałania 9.3.2) skan (pdf)
  12. Uchwała Nr 13/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 (w zakresie: Poddziałania 10.1.1, Poddziałania 10.1.2, Poddziałania 10.1.3, Poddziałania 10.2.1, Poddziałania 10.2.2, Poddziałania 10.2.3) skan (pdf)
  13. Uchwała Nr 14/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność skan (pdf)
  14. Uchwała Nr 15/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – poza polityką terytorialną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skan (pdf)