Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


IX posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 10.06.2016 przez Damian Wiśniewski

Miejsce spotkania i uczestnicy

W dniu 2 czerwca 2016 r. odbyło się IX posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020. Na zaproszenie Burmistrza Miasta – Eugeniusza Gołembiewskiego, spotkanie miało miejsce w Kowalu. W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, spoza administracji, obserwatorzy oraz przedstawiciele z głosem doradczym, jak również przedstawiciele na zaproszenie Przewodniczącego.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

Stan prac IZ RPO w zakresie realizacji Programu, w tym informacje o ogłoszonych naborach konkursowych i pozakonkursowych oraz warunkowości ex-ante dla RPO WK-P przedstawiła Barbara Jesionowska – z-ca Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Metodologię oceny wpisywania się projektów w Regionalną Strategię Innowacji zaprezentował Michał Korolko – Dyr. Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Wiceprzewodniczący Grupy roboczej ds. badań i innowacji.

 

Stanowiska Grup roboczych

Przewodniczący przedstawił Stanowisko Grupy roboczej opiniujące kryteria wyboru projektów: dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu – Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie prezentacja (.ppt)

Członkowie zapoznali się też ze Stanowiskami Grup roboczych:ds. EFS oraz ds. ZIT. Przewodniczący Grup – Adam Szponka (EFS) oraz Jerzy Zająkała (ZIT), zaprezentowali Stanowiska Grup roboczych w sprawie przedstawienia Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P na lata 2014-2020 opinii do kryteriów wyboru projektów dla następujących działań:

Ponadto, zatwierdzona została uchwała zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie prezentacja (.ppt) oraz Regulamin pracy Grupy roboczej ds. ZIT

Po posiedzeniu, Członkowie Komitetu złożyli wiązankę pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego, a następnie odwiedzili w Kłóbce jeden z najmłodszych skansenów w Polsce.