Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20]

Data: od 2020-09-30 do 2020-10-30
Dodane 27.08.2020 przez Karolina Chojnacka
Komunikat[07.06.2021 r.]
Komunikat[07.06.2021 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja po procedurze odwoławczej i zwiększeniu alokacji
Komunikat[02.06.2021 r.]
Komunikat[02.06.2021 r.]
Komunikat z dnia 2 czerwca 2021 r. ws. zmiany Regulaminu konkursu (zwiększenie alokacji)

Regulamin konkursu – obowiązuje od 2 czerwca 2021 r.

Komunikat[02.04.2021 r.]
Komunikat[02.04.2021 r.]
Komunikat z dnia 2 kwietnia 2021 r

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Komunikat[15.02.2021 r.]
Komunikat[15.02.2021 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat[18.11.2020 r.]
Komunikat[18.11.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych projektów-konk. 9.3.2-391_20

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Nabór dedykowany jest projektom małym o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro.

Nabór przeznaczony jest wyłącznie dla Wnioskodawców, których projekty są zgodne ze Strategią OSI/ORSG posiadającą pozytywną Opinię IZ RPO WK-P.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 wrzesień 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 październik 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), który prowadzi w swojej działalności statutowej usługi społeczne i usługi zdrowotne (jeśli takie sa realizowane w projekcie).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Jeśli Partner jest realizatorem usług społecznych lub zdrowotnych w projekcie, musi prowadzić w swojej działalności statutowej odpowiednio usługi społeczne lub usługi zdrowotne.

UWAGA: Wnioskodawcą lub partnerem (w przypadku projektów partnerskich) obowiązkowo jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności obejmujące:
  1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1] w tym:
   1. dziennych domów pobytu,
   2. środowiskowych domów samopomocy,
   3. klubów samopomocy,
   4. mieszkań chronionych i wspomaganych,
   5. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
  2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym:
   1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
   2. usługi dziennych opiekunów[2], wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,
  3. rozwój usług asystenckich;
  4. uzupełniająco do typu a, b, c:
   1. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
   2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
   3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).
 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej obejmujące:

  1. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;
  2. przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;
  3. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego[3], usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia;
  4. poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
 3. Usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych obejmujące:

  1. rozwój usług w mieszkaniach chronionych[4];
  2. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia;
  3. rozwój usług w mieszkaniach wspieranych;
 4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych;
 5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:

  1. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską;
  2. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);
  3. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł i maksymalna wartość dofinansowania nie przekracza 100 000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 3 866 854,00 zł

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

(pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 33
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 2 czerwca 2021 r.

Załączniki

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu 9.3.2

 

 1. Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).
 2. Przez usługi dziennych opiekunów należy rozumieć wsparcie w ramach dziennych form usług opiekuńczych.
 3. Wsparcie obejmuje zarówno tworzenie nowych placówek, jak również wsparcie istniejących. Wsparcie istniejących placówek jest możliwe wyłącznie, jeżeli nastąpi zwiększenie liczby dzieci w tych placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
 4. Organizacja mieszkań chronionych musi być zgodna z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.