Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20]

Data: od 2020-03-09 do 2020-03-27
Dodane 05.02.2020 przez Maciej Łapciak
Komunikat [30.09.2021 r.]
Komunikat [30.09.2021 r.]
Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Komunikat [11.08.2021 r.]
Komunikat [11.08.2021 r.]
Komunikat z dnia 11 sierpnia w sprawie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Komunikat w sprawie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 pozostałych po zakończeniu negocjacji i rozstrzygnięciu naboru.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po rozstrzygnięciu naboru

 

Komunikat [31.05.2021 r.]
Komunikat [31.05.2021 r.]
Komunikat z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20
Komunikat [08.04.2021 r.]
Komunikat [08.04.2021 r.]
Komunikat z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie listy projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja

Komunikat [24.02.2021 r.]
Komunikat [24.02.2021 r.]
Komunikat z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.
Komunikat [11.02.2021 r.]
Komunikat [11.02.2021 r.]
Komunikat z dnia 11 lutego 2021 w sprawie listy projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja

Komunikat [21.01.2021 r.]
Komunikat [21.01.2021 r.]
Komunikat z dnia 21 stycznia 2021 w sprawie listy projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja

Komunikat [21.01.2021 r.]
Komunikat [21.01.2021 r.]
Komunikat z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zapisów Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 20 stycznia 2021 r.

Komunikat[18.12.2020 r.]
Komunikat[18.12.2020 r.]
Komunikat z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu w zakresie wysokości alokacji

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17 grudnia 2020 r.

Komunikat[10.12.2020 r.]
Komunikat[10.12.2020 r.]
Komunikat z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Komunikat[16.10.2020 r.]
Komunikat[16.10.2020 r.]
Komunikat z dnia 16 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 w schemacie 1

Lista projektów wybranych do dofinansowania – schemat 1

Komunikat[16.10.2020 r.]
Komunikat[16.10.2020 r.]
Komunikat z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.
Komunikat[29.09.2020 r.]
Komunikat[29.09.2020 r.]
Komunikat z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.
Komunikat[14.09.2020 r.]
Komunikat[14.09.2020 r.]
Komunikat z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.
Komunikat[13.08.2020 r.]
Komunikat[13.08.2020 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat w sprawie listy projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru
Link otwiera sie w nowej karcie nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat[12.08.2020 r.]
Komunikat[12.08.2020 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu – obowiązuje od 12 sierpnia 2020 r.

Komunikat[07.05.2020 r.]
Komunikat[07.05.2020 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych projektów-konkurs 9.3.2-366_20
Komunikat [25.03.2020 r.]
Komunikat [25.03.2020 r.]
Komunikat z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 9 marca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 27 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), który prowadzi w swojej działalności statutowej usługi społeczne i usługi zdrowotne (jeśli takie sa realizowane w projekcie).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Jeśli Partner jest realizatorem usług społecznych lub zdrowotnych w projekcie, musi prowadzić w swojej działalności statutowej odpowiednio usługi społeczne lub usługi zdrowotne.

UWAGA: Wnioskodawcą lub partnerem (w przypadku projektów partnerskich) obowiązkowo jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat 1 – projekty w ramach polityki terytorialnej – OSI, ORSG

Schemat 2 – projekty poza polityką terytorialną

 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności obejmujące:
  1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1] w tym:
   1. dziennych domów pobytu,
   2. środowiskowych domów samopomocy,
   3. klubów samopomocy,
   4. mieszkań chronionych i wspomaganych,
   5. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
  2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
   1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   2. usługi dziennych opiekunów[2], wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
   3. rozwój usług asystenckich;
  3. uzupełniająco do typu a, b, c, d:
   1. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
   2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
   3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).
 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej obejmujące:
  1. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;
  2. przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;
  3. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego[3], usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia;
  4. poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
 3. Usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych obejmujące:
  1. rozwój usług w mieszkaniach chronionych[4];
  2. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia;
  3. rozwój usług w mieszkaniach wspieranych;
 4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych;
 5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:
  1. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską;
  2. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);
  3. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość dofinansowania projektu przekracza 100 000 EURO (wartość w złotówkach wskazana jest w Regulaminie konkursu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

Schemat 1 – 6 547 732,57 zł

Schemat 2 – 101 184 798,10 zł

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

 • pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30środy, czwartki, piątki 7.30-15.30(pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano Regulaminie konkursu)

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 20 stycznia 2021 r.

Załączniki – obowiązują od 29 września 2020 r.

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17 grudnia 2020 r.

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu – obowiązuje od 12 sierpnia 2020 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Regulamin konkursu 9.3.2

Załączniki

 

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

[2] Przez usługi dziennych opiekunów należy rozumieć wsparcie w ramach dziennych form usług opiekuńczych.

[3] Wsparcie obejmuje zarówno tworzenie nowych placówek, jak również wsparcie istniejących. Wsparcie istniejących placówek jest możliwe wyłącznie, jeżeli nastąpi zwiększenie liczby dzieci w tych placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018, str. 1).

[4] Organizacja mieszkań chronionych musi być zgodna z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.