Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17]

Data: od 2017-07-31 do 2017-08-31
Dodane 30.06.2017 przez Monika Stegent
Komunikat [06.11.2018]
Komunikat [06.11.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja w związku ze zwiększeniem alokacji
Komunikat [30.04.2018]
Komunikat [30.04.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja w związku ze zwiększeniem alokacji (PDF)
Komunikat [10.04.2018]
Komunikat [10.04.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja w związku ze zwiększeniem alokacji (PDF)
Komunikat [22.02.2018]
Komunikat [22.02.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja w związku ze zwiększeniem alokacji (PDF)
Komunikat [30.01.2018]
Komunikat [30.01.2018]
Komunikat nr 4 z dnia 30 stycznia 2018 r.
Komunikat [08.01.2018]
Komunikat [08.01.2018]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja

 

Komunikat [28.12.2017]
Komunikat [28.12.2017]
Komunikat nr 3 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Komunikat [29.12.2017]
Komunikat [29.12.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Skład osobowy KOP

Komunikat 2 [22.12.2017]
Komunikat 2 [22.12.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 2 z dnia 22 grudnia 2017 r.
Komunikat [29.11.2017]
Komunikat [29.11.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (.PDF)
Komunikat [05.09.2017]
Komunikat [05.09.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 30 czerwca 2017 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 31 lipca 2017 r. i trwał do 31 sierpnia 2017 r.) wpłynęło 67 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Komunikat [03.08.2017]
Komunikat [03.08.2017]
Komunikat nr 1 z 3 sierpnia 2017 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie i aktualizacji załącznika nr 36 do regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 3 sierpnia 2017 r.

Załączniki – obowiązują od 3 sierpnia 2017 r.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 lipca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Jednocześnie wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Typ 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami, świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

 1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1], w tym:
  1. dziennych domów pobytu,
  2. środowiskowych domów samopomocy,
  3. klubów samopomocy,
  4. mieszkań wspomaganych[2],
  5. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
 2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych, w tym:
  1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,
  3. usługi asystenckie;
 3. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
 4. uzupełniająco do typu a, b, c:
  1. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
  2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych
   (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
  3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Typ 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące:

 1. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach,
 2. przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci,
 3. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przez placówki wsparcia dziennego[3], usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne[4] formy wsparcia,
 4. poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną, świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

Typ 3. Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące:

 1. rozwój usług w mieszkaniach chronionych[5],
 2. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia,
 3. rozwój usług w mieszkaniach wspieranych.

Typ 4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.

Typ 5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia, zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia), obejmujące:

 1. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską,
 2. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów),
 3. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 92%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 37 499 000,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 39 do Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

  

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25 stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 28 grudnia 2017 r.

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu – obowiązuje od 22 grudnia 2017 r.

Załączniki – obowiązują od 3 sierpnia 2017 r.

 

Regulamin konkursu – archiwalny, obowiązywał od 3 sierpnia 2017 r.

Regulamin konkursu – archiwalny

Załączniki

 

 

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

[2] Pod pojęciem mieszkań wspomaganych rozumie się również mieszkania chronione

[3] Wsparcie obejmuje zarówno tworzenie nowych placówek, jak również wsparcie istniejących. Wsparcie istniejących placówek jest możliwe wyłącznie, jeżeli nastąpi zwiększenie liczby dzieci w tych placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo realizowane są zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10)

[4] Formy wsparcia niewpisujące się w typ wsparcia nr 1, 2a, 2b, 2d, 3, 4 i 5

[5] Organizacja mieszkań chronionych musi być zgodna z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.