Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16]

Data: od 2016-12-30 do 2017-01-31
Dodane 29.11.2016 przez Ewa Forman
Wyniki konkursu
Zakończony [04.08.2017]

Wyniki konkursu

Lista projektów ocenionych pozytywnie (PDF)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF)

Komunikat [27.07.2017]
Komunikat [27.07.2017]
Regulamin konkursu – aktualizacja z dnia 27.07.2017 dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs
Komunikat [16.06.2017]
Komunikat [16.06.2017]
Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych oraz szczegółowych (PDF)
Komunikat [07.02.2017]
Komunikat [07.02.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 29 listopada 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 30 grudnia 2016 r. i trwał do 31 stycznia 2017 r.) wpłynęło 57 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Komunikat [19.01.2017]
Komunikat [19.01.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 19 stycznia 2017 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych – obowiązuje od 19 stycznia 2017 r. (PDF)

Komunikat [03.01.2017]
Komunikat [03.01.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Errata do FAQ (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski –  30.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Typ 1 Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami, świadczone w lokalnej społeczności, obejmujące:
  1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1], w tym:
   1. dziennych domów pobytu,
   2. środowiskowych domów samopomocy,
   3. klubów samopomocy,
   4. mieszkań wspomaganych[2],
   5. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową,
  2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych, w tym:
   1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   2. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,
   3. usługi asystenckie,
  3. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
  4. uzupełniająco do typu a, b, c:
   1. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
   2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
   3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).
 2. Typ 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące:
  1. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach,
  2. przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci,
  3. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przez placówki wsparcia dziennego[3], usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne[4] formy wsparcia,
  4. poradnictwo rodzinne obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną, świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
 3. Typ 3. Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące:
  1. rozwój usług w mieszkaniach chronionych[5],
  2. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia,
  3. rozwój usług w mieszkaniach wspieranych.
 4. Typ 4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.
 5. Typ 5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia, zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia), obejmujące:
  1. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską,
  2. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów),
  3. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr Link otwiera się w nowej karcie 5a i Link otwiera się w nowej karcie 5b do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 92%. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 37 498 767,06 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 19Link otwiera się w nowej karcie  styLink otwiera się w nowej karcie czniaLink otwiera się w nowej karcie  2017 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych – obowiązuje od 19 stycznia 2017 r. (PDF)

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie Errata do FAQ (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

 

Załączniki

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych – obowiązuje od 19 stycznia 2017 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Informacja/informacja prasowa dla Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)

 

 

 

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

[2] Pod pojęciem mieszkań wspomaganych rozumie się również mieszkania chronione.

[3] Wsparcie obejmuje zarówno tworzenie nowych placówek, jak również wsparcie istniejących. Wsparcie istniejących placówek jest możliwe wyłącznie, jeżeli nastąpi zwiększenie liczby dzieci w tych placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej jedną z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10)

[4] Formy wsparcia niewpisujące się w typ wsparcia nr 1, 2a, 2b, 2d, 3, 4 i 5.

[5] Organizacja mieszkań chronionych musi być zgodna z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.