Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15]

Data: od 2015-12-28 do 2016-02-05
Dodane 27.11.2015 przez Monika Stegent
Komunikat [03.03.2017]
Komunikat [03.03.2017]
Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 po procedurze odwoławczej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja (PDF)

Skład Komisji Oceny Projektów – procedura odwoławcza (PDF)

Komunikat [02.08.2016]
Komunikat [02.08.2016]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 2 z 2 sierpnia 2016 r. dotyczący zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (PDF).

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu – aktualizacja (ZIP).

Zakończony [05.02.2016]
Zakończony [05.02.2016]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 27 listopada 2015 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 28 grudnia 2015 r. i trwał do 5 lutego 2016 r.) wpłynęło 55 wniosków o dofinansowanie projektu.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).Link otwiera się w nowej karcie  

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF).

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (PDF).

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 5 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Wnioski o dofinansowanie projektu papierowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00, w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) – decyduje data nadania.

 Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

 

Kto może składać wnioski?

 O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) – dotyczy typu projektu 1, 2c) i d), 3 i 4,
 2. podmiot realizujący projekt na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w partnerstwie zakładającym udział minimum 80% powiatów oraz miast na prawach powiatu – dotyczy typu projektu
  2 a) i b).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

 1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
  1. dziennych domów pobytu,
  2. środowiskowych domów samopomocy,
  3. klubów samopomocy,
  4. mieszkań wspomaganych,
  5. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową.
 2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych, w tym:
  1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,
  3. usługi asystenckie.
 3. uzupełniająco do typu a i b:
  1. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
  2. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Typ 2) Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej obejmujące:

 1. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;
 2. przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;
 3. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, usługi asystenckie rodziny, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia;
 4. poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

Typ 3) Usługi w mieszkaniach wspomaganych obejmujące:

 1. rozwój usług w mieszkaniach chronionych;
 2. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia;
 3. rozwój usług w mieszkaniach wspieranych.

Typ 4) Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:

 1. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską;
 2. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);
 3. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 1. 95% – w przypadku projektów dotyczących wyłącznie świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności,
 2. 90% – w pozostałych przypadkach.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 10 000 000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), tj. 45 210 705,88 zł, (kurs euro = 4,2699 zł z 30 października 2015 r.), w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 42 699 000 zł oraz 2 511 705,88 zł z budżetu państwa.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 13.01.2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych – obowiązuje od 13.01.2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych – obowiązuje od 13.01.2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 2 z 2 sierpnia 2016 r. dotyczący zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu – aktualizacja (ZIP)

 

Dowiedz się więcej

 Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

 

Załączniki