Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych [konkurs nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19] – subregion włocławski

Data: od 2019-09-30 do 2019-10-14
Dodane 21.08.2019 przez Justyna Katarzyńska
Komunikat[9.12.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat[9.12.2019 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Komunikat[29.11.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat[29.11.2019 r.]
Komunikat z dnia 29 listopada 2019 r w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu
Komunikat[22.11.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat[22.11.2019 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat[17.10.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat[17.10.2019 r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów-konkurs 9.3.1

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 września 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 października 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego (z wyłączeniem osób fizycznych – nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową).

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie:
  1. wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym Dziennych Domów Opieki Medycznej zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach PO WER[1],
  2. długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  3. uzupełniająco do typu a, b:
   1. i. wsparcie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci wsparcia psychologicznego lub szkolenia w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
   2. ii. wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 2 500 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
4 291 200 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

 

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 56 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 9.3.1

Załączniki aktualne od dnia 28 listopada 2019

Załączniki archiwalne aktualne do dnia 27 listopada 2019

 

[1] Standard DDOM przyjęty przez Komitet Sterujący w dniu 19.09.2017 r. Uchwałą nr 49/2017/XIV.