Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [wezwanie nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-94P/21]

Data: od 2021-03-26 do 2021-04-09
Dodane 26.03.2021 przez Maciej Łapciak
Komunikat [28.05.2021 r.]
Komunikat [28.05.2021 r.]
Informacja o projekcie

Lista członków KOP

Lista projektów wybranych do dofinansowania – rozstrzygnięcie naboru

 

Komunikat [30.04.2021 r.]
Komunikat [30.04.2021 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Lista złoż.wn.o dof.proj.dla konk. 9.3.2-94P_21

 

Komunikat[09.04.2021 r.]
Komunikat[09.04.2021 r.]
Informacja o wydłużeniu naboru

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Nabór realizowany w trybie nadzwyczajnym dla projektu ukierunkowanego na łagodzenie skutków wynikających z pandemii COVID-19 w obszarze usług społecznych poprzez realizację inicjatyw społecznych w formie grantów.

Terminy

Termin, od którego można składać wniosek – 26 marca 2021 r.

Termin, do którego można składać wniosek – 26 kwietnia 2021 r.

Termin oceny projektu – czerwiec 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosku

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej lub przez ePUAP.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego

w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

Kto może składać wniosek?

Zgodnie z Wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego[1] wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, (dalej: Wykaz) stanowiącym załącznik nr 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP), Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Podmorskiego w Toruniu może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym nadzwyczajnym w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania 9.3.2.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z Wykazem Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu o tytule: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020)

Zakres projektu musi być zgodny z typem projektu:

Inicjatywy społeczne realizowane w formie grantów związane z łagodzeniem skutków wynikających z pandemii COVID-19 w obszarze usług społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą nr 5/2021 Komitetu Monitorującego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2021 r. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do Wezwania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi
5 882 250, 00 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru w trybie pozakonkursowym udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 652 18 62 i 56 652 18 32 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Wezwanie 9.3.2

Załączniki

 

[1] Tryb nadzwyczajny – tryb, o którym stanowi art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 694 z późn. zm.)