Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [wezwanie nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-92P/21]

Data: od 2021-01-14 do 2021-02-02
Dodane 14.01.2021 przez Justyna Katarzyńska
Komunikat [02.02.2021 r.]
Komunikat [02.02.2021 r.]
Link otwiera się w nowej karcieInformacja o projekcie

Link otwiera się w nowej karcieLista projektów wybranych do dofinansowania

Link otwiera się w nowej karcieLista członków KOP

 

Komunikat [22.01.2021 r.]
Komunikat [22.01.2021 r.]
Link otwiera się w nowej karcieLista złożonych wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym RPKP.09.03.01-IZ.00-04-92P/21

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

Nabór realizowany w trybie nadzwyczajnym dla projektu ukierunkowanego na ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz do pracowników świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych, obciążonych ryzykiem własnego zachorowania w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Terminy

Termin, od którego można składać wniosek – 14 stycznia 2021 r.

Termin, do którego można składać wniosek –  21 stycznia 2021 r.

Termin oceny projektu – luty 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosku

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej lub przez ePUAP.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30,
w piątki od 8:000 do 13:30.

Kto może składać wniosek?

Zgodnie z Wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego[1] wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, (dalej: Wykaz) stanowiącym załącznik nr 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP), Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Podmorskiego w Toruniu może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym nadzwyczajnym w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania 9.3.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z Wykazem Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu o tytule: „Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020)

Zakres projektu musi być zgodny z typem projektu:

Projekt ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz do pracowników świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych, obciążonych ryzykiem zachorowania w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 .

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą nr 1/2021 Komitetu Monitorującego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.01.2021 r. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do Wezwania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi
7 040 000, 00 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru w trybie pozakonkursowym udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 652 18 62 i 56 652 18 32 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Wezwanie 9.3.1

Załączniki do Wezwania 9.3.1

[1] Tryb nadzwyczajny – tryb, o którym stanowi art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 694 z późn. zm.)