Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-73P/20)

Data: od 2020-04-14 do 2020-04-24
Dodane 14.04.2020 przez Justyna Katarzyńska
Komunikat [21.05.2021 r.]
Komunikat [21.05.2021 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja

Informacja o projekcie – aktualizacja

Komunikat [28.05.2020 r.]
Komunikat [28.05.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – rozstrzygnięcie naboru (pdf)

Lista członków KOP (pdf)

Informacja o projekcie (pdf)

Komunikat [29.04.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [29.04.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów – konkurs 9.3.1 – 73P_20

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

Nabór realizowany w trybie nadzwyczajnym dla projektu ukierunkowanego na ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

Terminy

Termin, od którego można składać wniosek – 14 kwietnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wniosek – 24 kwietnia 2020 r.

Termin oceny projektu – maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej lub przez ePUAP.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu;

  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego

w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00. 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z Wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego[1] wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, (dalej: Wykaz) stanowiącym załącznik nr 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP), Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Podmorskiego w Toruniu może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym nadzwyczajnym w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania9.3.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z Wykazem Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu o tytule: „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020)

Zakres projektu musi być zgodny z typem projektu:

Projekt ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą nr 19/2020 Komitetu Monitorującego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.04.2020 r. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do Wezwania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi

57 187 031,95 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 652 18 32 i 56 652 18 46 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Wezwanie do złożenia wniosku 9.3.1 (PDF)

Załączniki do wezwania (ZIP)

 

[1] Tryb nadzwyczajny – tryb, o którym stanowi art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.