Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne – projekty duże [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20]

Data: od 2020-09-30 do 2021-01-29
Dodane 27.08.2020 przez Maciej Łapciak
Komunikat [14.10.2021 r.]
Komunikat [14.10.2021 r.]
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20

Regulamin konkursu – obowiązuje od 13 października 2021

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po rozstrzygnięciu naboru

Komunikat [30.09.2021 r.]
Komunikat [30.09.2021 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Komunikat [30.09.2021 r.]
Komunikat [30.09.2021 r.]
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20

Regulamin konkursu – obowiązuje od 29 września 2021 r.

Komunikat [12.08.2021 r.]
Komunikat [12.08.2021 r.]
Komunikat w sprawie ogłoszenia listy projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Komunikat [11.08.2021 r.]
Komunikat [11.08.2021 r.]
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20

Regulamin konkursu – obowiązuje od 11 sierpnia 2021 r.

Komunikat [28.06.2021 r.]
Komunikat [28.06.2021 r.]
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20.
Komunikat[17.02.2021 r.]
Komunikat[17.02.2021 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Lista złoż.projektów-konk.9.2.1-393_20
Komunikat [29.01.2021 r.]
Komunikat [29.01.2021 r.]
Komunikat z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20 oraz aktualizacji załączników do Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 28.01.2021 r.

Załączniki – obowiązują od 28.01.2021 r.

Komunikat [22.01.2021 r.]
Komunikat [22.01.2021 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat z dnia 22 stycznia w sprawie terminu naboru

Link otwiera się w nowej karcie Stanowisko Zarządu w sprawie konkursu 9.2.1

Komunikat[15.01.2021 r.]
Komunikat[15.01.2021 r.]
Komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów stażowego i szkoleniowego w dokumentacji konkursowej naboru nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Standard oraz ceny rynkowe najczęściej finansowanych wydatków w projektach w ramach Poddziałania 9.2.1

Komunikat[16.10.2020 r.]
Komunikat[16.10.2020 r.]
Komunikat z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru

Regulamin konkursu – obowiązuje od 15.10.2020 r.

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Nabór dedykowany jest projektom dużym o wartości dofinansowania przekraczającej 100 000 euro.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 września 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29 stycznia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

 

Kto może składać wnioski?

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;
 3. podmioty ekonomii społecznej[1].

 

Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie, partnerzy również muszą wpisywać się w powyższy katalog.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co do którego ogłoszono upadłość lub znajdujący się w stanie likwidacji.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

 1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
 2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
 3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
 4. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

 

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej i/lub zdrowotnej.

 

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

 1. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 2. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) .

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi:

 • jeżeli wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot ekonomii społecznej, który realizuje zadania merytoryczne w projekcie i ponosi związane z tym wydatki – 92%,
 • jeżeli wnioskodawcą lub partnerem nie jest podmiot ekonomii społecznej, który realizuje zadania merytoryczne w projekcie i ponosi związane z tym wydatki – 85%.

 

Wartość projektu

Wartość dofinansowania przekracza 100 000 euro.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

19 149  537,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

(pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 13 października 2021

Załączniki – obowiązują od 28.01.2021 r.

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu – obowiązuje od 29 września 2021 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 11 sierpnia 2021 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 28.01.2021 r.

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 15.10.2020 r.

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu 9.2.1

 

[1] Definicja Podmiotu ekonomii społecznej jest zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.