Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-167/18]

Data: od 2018-04-30 do 2018-05-28
Dodane 30.03.2018 przez Maciej Łapciak
Komunikat [17.10.2018 r.]
Komunikat [17.10.2018 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Komunikat [29.08.2018 r.]
Komunikat [29.08.2018 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [09.07.2018 r.]
Komunikat [09.07.2018 r.]
Komunikat z dnia 09.07.2018 r. w zakresie aktualizacji załączników.
Komunikat [30.05.2018 r.]
Komunikat [30.05.2018 r.]
Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-167/18
Komunikat [25.04.2018 r.]
Komunikat [25.04.2018 r.]
Komunikat nr 1 z dnia 25 kwietnia 2018 r. dotyczący Regulaminu konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-167/18.

Regulamin konkursu – obowiązuje od dnia 25.04.2018 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP) – obowiązują od dnia 25.04.2018 r.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO WK-P 2014-2020.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28 maja 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca, dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą (na kopii pisma przewodniego); w przypadku, gdy przesyłka zostanie dostarczona bez pisma przewodniego, zostaje sporządzona kopia koperty z dostarczonym wnioskiem, a wpływ zostaje poświadczony na ww. kopii;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe);
 • podmioty ekonomii społecznej.

Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie, partnerzy również muszą się wpisywać w powyższy katalog.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Schemat 1 – Projekty w ramach polityki terytorialnej – OSI, ORSG

Schemat 2 – Projekty poza polityką terytorialną.

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

 • Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
 1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
 2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
 3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
 4. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

 • Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
 1. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 2. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:
Schemat 1 – 27 580 800 zł, Schemat 2 – 27 580 800 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65 w godzinach:

wtorki 11:30 – 12:30

czwartki 12:30 – 13:30

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/. Odpowiedzi są udzielane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki.

  

Załączniki

Załączniki do Regulaminu obowiązujące od 09.07.2018 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od dnia 25.04.2018 r.

Załączniki do Regulaminu (ZIP) – obowiązują od dnia 25.04.2018 r.

Regulamin konkursu (PDF)

Załączniki do Regulaminu (ZIP)