Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-319/19]

Data: od 2019-10-31 do 2019-12-02
Dodane 30.09.2019 przez Maciej Łapciak
Komunikat [22.04.2020]
Komunikat [22.04.2020]
Lista
projektów wybranych do dofinansowania

Lista
członków KOP ZIT

Komunikat [22.04.2020]
Komunikat [22.04.2020]
Komunikat
z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu
Komunikat [02.04.2020]
Komunikat [02.04.2020]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT
Komunikat [02.04.2020]
Komunikat [02.04.2020]
Komunikat
z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu.
Komunikat [10.02.2020]
Komunikat [10.02.2020]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [05.12.2019]
Komunikat [05.12.2019]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista
złożonych wniosków o dofinansowanie na konk. 9.1.2-319_19
Komunikat [14.11.2019]
Komunikat [14.11.2019]
Komunikat
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 14 listopada 2019 r.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z
Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania
9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 2 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć
ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie
papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) –
  decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
  Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy
i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), który prowadzi w swojej działalności statutowej
usługi społeczne
(tj. opiekuńcze) i usługi zdrowotne (jeśli takie sa realizowane w projekcie).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób  fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jeśli Partner jest realizatorem usług społecznych lub zdrowotnych w projekcie, musi prowadzić w swojej działalności
statutowej odpowiednio usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) lub usługi zdrowotne.

Równocześnie wnioskodawcą lub partnerem (jeśli dotyczy) jest jednostka samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządu terytorialnego musi być wskazana we wniosku o dofinansowanie jako wnioskodawca lub partner.

Na co można otrzymać dofinansowanie

 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
  funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności
  obejmujące:

  1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1] w tym:
   1. dziennych domów pobytu,
   2. środowiskowych domów samopomocy,
   3. klubów samopomocy,
   4. mieszkań chronionych i wspomaganych,
   5. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
  2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
   1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12
    marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   2. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  3. rozwój usług asystenckich;
  4. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług
   opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych
   (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
  5. uzupełniająco do typu a, b, c, d:
   1. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
    funkcjonowaniu i lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i
    medycznego),
   2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym
    funkcjonowaniu  (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
   3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości
    usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania
projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
9 909 595 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020
. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10
do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 571 293 007
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 585 94 46 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Regulamin
konkursu 9.1.2 – obowiązuje od 14 listopada 2019 r.

Załączniki

Strategia ZIT
BTOF

Załączniki archiwalne

Regulamin
konkursu 9.1.2

Załączniki-nieaktualne
– 02.04.2020

Załączniki-nieaktualne

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).