Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-278/19]

Data: od 2019-05-31 do 2019-06-14
Dodane 05.04.2019 przez Ewa Forman
Komunikat [19.09.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat [19.09.2019 r.]
Komunikat z dnia 19 września 2019 r. w sprawie oceny projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-278/19
Komunikat [17.06.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat [17.06.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach konk. 9.1.2-278/19

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 maja 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 czerwca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

 

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.                 

 

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

 1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1] w tym:
  1. dziennych domów pobytu,
  2. środowiskowych domów samopomocy,
  3. klubów samopomocy,
  4. mieszkań chronionych i wspomaganych,
  5. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
 2.  

 3. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:

  1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  3. usługi asystenckie;
 4.  

 5. c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
 6.  

 7. d. uzupełniająco do typu a, b, c:

  1. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
  2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
  3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

 

 Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
859 000 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

 

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 571 293 007 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30

 

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 58 59 446 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu 9.1.2

Link otwiera sie w nowej karcie Załączniki

Strategia ZIT BTOF

 

 

 

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).