Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18]

Data: od 2018-09-28 do 2018-10-12
Dodane 29.08.2018 przez Maciej Łapciak
Komunikat nr 6 [01.03.2019]
Komunikat nr 6 [01.03.2019]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP ZIT

Komunikat nr 5 [25.02.2019]
Komunikat nr 5 [25.02.2019]
Załączniki do Regulaminu konkursu – obowiązujące od 20.02.2019 r.
Komunikat nr 4 [22.02.2019]
Komunikat nr 4 [22.02.2019]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT z dnia 21.02.2019 r.
Komunikat nr 3 [17.12.2018]
Komunikat nr 3 [17.12.2018]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat nr 2 [14.12.2018]
Komunikat nr 2 [14.12.2018]
Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18.
Komunikat nr 1 [15.10.2018]
Komunikat nr 1 [15.10.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

– jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) na podstawie odrębnych przepisów.

Jednocześnie wnioskodawca i partner (jeśli w projekcie realizuje takie usługi) musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze).

Wnioskodawca zawsze musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne. W przypadku projektu partnerskiego kiedy realizatorem usług społecznych w projekcie jest zarówno Wnioskodawca jak i Partner to usługi społeczne muszą prowadzić w swojej działalności statutowej zarówno Partner jak i Wnioskodawca. W przypadku projektu partnerskiego, w którym Partner nie realizuje usług społecznych a bierze udział w innego rodzaju działaniach nie jest wymagane, aby prowadził w swojej działalności statutowej usługi społeczne.

W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych (tj. usług opiekuńczych) i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) i zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:
  1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1] w tym:
   1. dziennych domów pobytu,
   2. środowiskowych domów samopomocy,
   3. klubów samopomocy,
   4. mieszkań chronionych i wspomaganych,
   5. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
  2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
   1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   2. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowych,
   3. usługi asystenckie;
  3. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
  4. uzupełniająco do typu a, b, c:
   1. sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
   2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
   3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
3 594 099,98 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 571 293 007
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 585 94 46 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązujący od 14.12.2018 r.

Regulamin konkursu 9.1.2

Załączniki

Załączniki obowiązujące od 20.02.2019 r.

Strategia ZIT BTOF

 

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).