Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP. 09.01.02-IZ.00-04-159/18]

Data: od 2018-04-23 do 2018-05-15
Dodane 21.03.2018 przez Maciej Łapciak
Komunikat [17.08.2018 r.]
Komunikat [17.08.2018 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP ZIT

Komunikat [31.07.2018 r.]
Komunikat [31.07.2018 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT
Komunikat [09.07.2018 r.]
Komunikat [09.07.2018 r.]
Komunikat z dnia 09.07.2018 r. w zakresie aktualizacji załączników.
Komunikat [03.07.2018 r.]
Komunikat [03.07.2018 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji z dnia 03.07.2018 r.
Komunikat [25.05.2018 r.]
Komunikat [25.05.2018 r.]
Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 (pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 23 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 15 maja 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 1. osobiście lub przez posłańca, dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą (na kopii pisma przewodniego); w przypadku, gdy przesyłka zostanie dostarczona bez pisma przewodniego, zostaje sporządzona kopia koperty z dostarczonym wnioskiem, a wpływ zostaje poświadczony na ww. kopii;
 2. poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać:

W schemacie 1 – JST i/lub jej jednostka organizacyjna;
W schemacie 1 – w przypadku realizacji projektu partnerskiego – liderem może być JST i/lub jej jednostka organizacyjna, a partnerem/ami każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową);
W schemacie 2 – każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) oraz JST i ich jednostek organizacyjnych;
W schemacie 2 – w przypadku realizacji projektu partnerskiego – liderem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) oraz JST i ich jednostek organizacyjnych, a partnerem/ami każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową)
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:
  1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
   1. dziennych domów pobytu,
   2. środowiskowych domów samopomocy,
   3. klubów samopomocy,
   4. mieszkań chronionych i wspomaganych,
   5. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
  2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
   1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   2. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowych,
   3. usługi asystenckie;
  3. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
  4. uzupełniająco do typu a, b, c:
   1. sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego,
   2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
   3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:
Schemat 1 – 3 144 960 zł, Schemat 2 – 763 776 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65 w godzinach:

wtorki 11:30 – 12:30

czwartki 12:30 – 13:30

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/. Odpowiedzi są udzielane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki.

  

Załączniki

Regulamin konkursu (PDF)

Załączniki do Regulaminu (ZIP)

Załączniki do Regulaminu obowiązujące od 09.07.2018 r.