Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe [konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19]

Data: od 2019-11-29 do 2020-03-13
Dodane 29.10.2019 przez Krzysztof Musioł
Rejestr umów zawartych w Poddziałaniu 8.5.2 RPO WK-P (28.12.2020 r.)
Rejestr umów zawartych w Poddziałaniu 8.5.2 RPO WK-P (28.12.2020 r.)
Pobierz: Rejestr umów zawartych w Poddziałaniu 8.5.2 RPO WK-P – konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008-19 
Lista projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania (30.09.2020 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania (30.09.2020 r.)
Informujemy, że Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia  konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.

Pobierz: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Komunikat o zmianie regulaminu (23.09.2020 r.)
Komunikat o zmianie regulaminu (23.09.2020 r.)
Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 23 września 2020 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.

W Regulaminie konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 oraz w załączniku do Regulaminu konkursu nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami wprowadzono zmiany wynikające przede wszystkim ze zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej (WUP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 17.06.2020 r.

Dodatkowo w treści Regulaminu konkursu zwiększeniu uległa kwota dostępnej alokacji do wartości dofinansowania 10 070 000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest dążeniem do objęcia wsparciem możliwie szerokiej grupy odbiorców, a także osiągnięcie założonych w RPO WK-P 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami.

Ponadto, wprowadza się zmiany redakcyjne, doprecyzowujące nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 obowiązują od 23 września 2020 r.

Pobierz: Regulamin konkursu

Pobierz: Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 (05.08.2020 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 (05.08.2020 r.)
Do 30 września 2020 r. wydłużyliśmy czas trwania oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych do WUP w Toruniu w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 5 sierpnia 2020 r. Decyzją Dyrektora WUP w Toruniu, podjętą 5 sierpnia została przedłużona do 30 września 2020 r.

W obecnej sytuacji nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach ww. konkursu. Główną przyczyną przedłużenia oceny w ramach konkursu jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 11 wniosków o dofinansowanie projektu).
Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni.
 
Trwająca pandemia COVID-19, natężenie prac związanych z realizacją projektów, w tym z rozliczeniem wniosków o płatność, miały również wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Członków KOP.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.
Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 (16.07.2020 r.)
Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 (16.07.2020 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.

Pobierz: Lista projektów skierowanych do negocjacji

Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu (21.02.2020 r.)
Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu (21.02.2020 r.)
Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 21 lutego 2020 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.

W Regulaminie konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 w tym w załączniku do Regulaminu konkursu nr 22 – Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług oraz w załączniku do Regulaminu konkursu nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami; wprowadzono zmiany wynikające przede wszystkim ze zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej (WUP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18.12.2019 r.
 
Dodatkowo w treści Regulaminu konkursu zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów wskazany w Rozdziale 1.3.

Ponadto, wprowadza się zmiany redakcyjne, doprecyzowujące nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 obowiązują
od 21 lutego 2020 r.

PobierzRegulamin Konkursu
Pobierz: zał. 9 –  Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
Pobierz: zał. 22 – Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, 8 Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19). 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń”[1].

W obu przypadkach dopuszczalne jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku projektów partnerskich z uwagi na brak technicznych możliwości podpisania i opieczętowania oświadczeń w sekcji F. wniosku o dofinansowanie projektu przez Wnioskodawcę i wszystkich partnerów projektu (przy zachowaniu zgodności z danymi wskazanymi w podsekcji A.6.) dopuszcza się możliwość podpisania wniosku wraz
z załącznikiem/ami tylko przez Wnioskodawcę.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Należy jednak mieć na uwadze, że wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
 2. Poradnictwo psychologiczne,
 3. Pośrednictwo pracy,
 4. Szkolenia, kursy,
 5. Studia podyplomowe,
 6. Staże
 7. Subsydiowane zatrudnienie,
 8. Sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 9. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, która może być uzupełniona o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000 Euro[2]( w przeliczeniu na PLN – 438 650,00 zł)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 8 203 088,00 zł, w tym 7 339 605,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 863 483,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

Pracownicy Punktu Informacji i Promocji pod nr tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84; promocjaefs@wup.torun.pl

Pracownicy Oddziału ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO pod nr tel. (56) 669 39 59, lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 58 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55; wup@wup.torun.pl

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu https://wuptorun.praca.gov.pl, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Załączniki

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu 8.5.2.pdf (pdf, 1182 KB) (Nieaktualny)

Regulamin Konkursu z dnia 21 lutego 2020 roku

Link otwiera sie w nowej karcie zał 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf (pdf, 600 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 2 – Instrukcja wypełniania wniosku.pdf (pdf, 748 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 3 – Instrukcja użytkownika GWD dla wnioskodawców.pdf (pdf, 2412 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 4 – Regulamin Użytkownika GWD.pdf (pdf, 819 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie zał. 5 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.pdf (pdf, 657 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 6 – Karta weryfikacji warun.form. i oczyw.omyłek.docx (docx, 71 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 7 – Karta oceny formalno-merytorycznej.doc (doc, 267 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 8 – Karta weryfikacji wniosku po negocjacjach.docx (docx, 72 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.docx (docx, 4307 KB)

zał. 9 –  Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami – z dnia 21 lutego 2020 roku

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 10 – Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.doc (doc, 475 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 11 – Wzór wniosku o płatność.pdf (pdf, 326 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 12 – Minimalny zakres danych w zakresie bazy personelu.docx (docx, 64 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 13 – Minimalny zakres danych w zakresie uczestników projektu.docx (docx, 78 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie zał. 14 – Wzór oświadczenia o stosowaniu ustawy Pzp.docx (docx, 64 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 15 – Wzór oświadczenia o wyodrębnionym rachunku.xls (xls, 190 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 16 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku.docx (docx, 65 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 17 – Wzór oświadczenia o niedokonywaniu z rachunku wypłat.doc (doc, 78 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 18 – Źródła finansowania wydatków SL2014.xlsx (xlsx, 60 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 19 – Zakres rzeczowo-finansowy SL2014.xls (xls, 65 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 20 – Zakres rzeczowo-finansowy SL2014 partnerzy.xls (xls, 96 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 21 – Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk.pdf (pdf, 43 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 22 – Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.pdf (pdf, 306 KB)

zał. 22 – Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usługz dnia 21 lutego 2020 roku

zał. 23 – Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji_z_lista.pdf (pdf, 476 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 24 – Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy.docx (docx, 61 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 25 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku.docx (docx, 62 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 26 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek.docx (docx, 61 KBLink otwiera sie w nowej karcie )

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 27 – Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec skarbu państwa.docx (docx, 61 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 28 – Regulamin KOP IP WUP.pdf (pdf, 580 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 29 – Procedura odwoławcza RPO WK-P z IP.pdf (pdf, 497 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie zał. 30 – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.pdf (pdf, 3422 KB)

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o konkursie 008-19.docx (docx, 54 KB)

——————————————————-

[1] W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

[2] Wskazana w Regulaminie konkursu minimalna wartość została przeliczona z użyciem kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3865 zł.