Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18]

Data: od 2018-11-30 do 2018-12-14
Dodane 17.10.2018 przez Karolina Zawacka
Komunikat [28.02.2019 r.]
Komunikat [28.02.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP ZIT (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf)

Komunikat [15.02.2019 r.]
Komunikat [15.02.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT
Komunikat [22.01.2019 r.]
Komunikat [22.01.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [18.12.2018 r.]
Komunikat [18.12.2018 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 listopada 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

 

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00,
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez:[1]

  1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,

 

  1. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,

 

  1. dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

[1] Numeracja wybranych typów projektów zgodnie z SzOOP.

Typ projektu 2 może być realizowany wyłącznie w powiązaniu z typem 1 lub 4.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
1 481 642 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 652 18 30
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 585 94 52 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu 8.4.3

Link otwiera sie w nowej karcie Załączniki