Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze [konkurs Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18]

Data: od 2018-05-14 do 2018-06-04
Dodane 13.04.2018 przez Karolina Zawacka
Komunikat nr 12 [21.02.2019]
Komunikat nr 12 [21.02.2019]
Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej
Komunikat nr 11 [14.12.2018]
Komunikat nr 11 [14.12.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Aktualizacja listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat nr 10 [14.11.2018]
Komunikat nr 10 [14.11.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania (PDF)
Komunikat nr 9 [22.10.2018]
Komunikat nr 9 [22.10.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista członków KOP
Komunikat nr 8 [18.10.2018]
Komunikat nr 8 [18.10.2018]
Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania (2)
Komunikat nr 7 [04.10.2018]
Komunikat nr 7 [04.10.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania
Komunikat nr 6 [27.09.2018]
Komunikat nr 6 [27.09.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania
Komunikat nr 5 [16.08.2018]
Komunikat nr 5 [16.08.2018]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat nr 4 [10.07.2018]
Komunikat nr 4 [10.07.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat nr 4 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu
Komunikat nr 3 [08.06.2018]
Komunikat nr 3 [08.06.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18
Komunikat nr 2 [30.05.2018]
Komunikat nr 2 [30.05.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat nr 2 w sprawie grupy docelowej w konkursie
Komunikat nr 1 [30.05.2018]
Komunikat nr 1 [30.05.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat nr 1 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 14 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 4 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
  • W przypadku realizacji projektu partnerskiego, partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat 1 – Projekty poza polityką terytorialną.

Schemat 2 – Projekty w ramach polityki terytorialnej (OSI, ORSG).

 

Schemat 1:

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.
  2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.
  3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 2-4). 

Schemat 2:

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.
  2. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. 

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Schemat 1 – 33 657 600 zł

Schemat 2 – 8 414 400 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 30
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 

Załączniki

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu obowiązujący od 30.05.2018

Link otwiera sie w nowej karcie Załączniki obowiązujące od 10.07.2018

Link otwiera sie w nowej karcie Prezentacja ze spotkania informacyjnego 16.05.2018 r.

Link otwiera sie w nowej karcie Prezentacja odnośnie standardów dostępności 16.05.2018 r.

Załączniki archiwalne

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu 8.4.1 – archiwalny

Link otwiera sie w nowej karcie Załączniki archiwalne

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin archiwalny z dnia 17 maja 2018 r.

Materiały informacyjne

FAQ