Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Data: od 2018-10-31 do 2019-02-28
Dodane 28.09.2018 przez Krzysztof Musioł
konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (17.12.2019 r.)
Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.2 Osi Priorytetowej 8 RPO WK-P 2014-2020 konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (17.12.2019 r.)
WUP w Toruniu informuje, że w dniach 24.10.-17.12.2019 r. zostało podpisanych 15 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to 15 923 335,58 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach projektu zostanie udzielone wsparcie wynosi 1 255 osób. 

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (13.12.2019 r.)
Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.2 Osi Priorytetowej 8 RPO WK-P 2014-2020 konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (13.12.2019 r.)
WUP w Toruniu informuje, że w dniach 24.10-13.12.2019 r. zostało podpisanych 15 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to 13 388 402,45 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach projektu zostanie udzielone wsparcie wynosi 1 126 osób

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (9.12.2019 r.)
Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.2 Osi Priorytetowej 8 RPO WK-P 2014-2020 konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (9.12.2019 r.)
WUP w Toruniu informuje, że w dniach 24.10-6.12.2019 r. zostało podpisanych 11 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to 10 148 821,34 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach projektu zostanie udzielone wsparcie wynosi 846 osób.

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (28.11.2019 r.)
Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.2 Osi Priorytetowej 8 RPO WK-P 2014-2020 konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (28.11.2019 r.)
WUP w Toruniu informuje, że w dniach 24.10-28.11.2019 r. zostało podpisanych 9 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość
podpisanej umowy to 8 779 321,58 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach
projektu zostanie udzielone wsparcie wynosi 666 osób.

Komunikat dotyczący zmiany listy projektów
Komunikat dot. zmiany listy projektów (25.11.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 z dnia 19 listopada 2019r.

Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) WUP w Toruniu odstąpił od podpisania umowy z Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z uwagi na fakt, projekt nie spełnia przed podpisaniem umowy kryterium formalnego tj. „Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie”.

Pobierz: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (19.11.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (19.11.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach VII cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu lista rozstrzygająca konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (8.11.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (8.11.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach VI cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Projekty dla osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
Nowe projekty dla osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.(6.11.2019 r.)
Podpisaliśmy pierwsze umowy na dofinansowanie realizacji projektów dla osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
 
Dotychczas sześć firm realizujących projekty otrzymało pieniądze w łącznej kwocie 4 904 858,38 zł. W ramach realizowanych przedsięwzięć wsparcie otrzymają 394 osoby.
Trwa podpisywanie kolejnych umów.
 
Projekty realizowane są w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.
 
Konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (5.11.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (5.11.2019 r.)
Informujemy, że w ramach RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zostaje zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 20 listopada 2019 r.  

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 24.07.2019 r. W dniu 24 lipca br. decyzją Dyrektora WUP w Toruniu została przedłużona do dnia 31 października 2019 r. W obecnej sytuacji nie będzie możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do negocjacji zostało skierowanych 28 wniosków o dofinansowanie projektu). Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku Beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni. Proces negocjacji z Wnioskodawcami w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 oraz natężenie prac związanych z kontraktacją środków w ramach ww. konkursu od kwietnia do czerwca 2019 r., a także liczba wdrażanych projektów, miały również wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Członków KOP. Ponadto na etapie negocjacji pojawiają się prośby Wnioskodawców o wydłużenie terminu odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne, często związane z okresem urlopowym i nieobecnością osób decyzyjnych. Dodatkowo termin ulega wydłużenie z powodu oczekiwania na wpływ wniosku o dofinansowanie w ramach ww. konkursu. W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (5.11.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (5.11.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach V cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Pobierz: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (24.10.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (24.10.2019 r.)
Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 24 października 2019 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Regulaminie konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18  zmieniony został załącznik do Regulaminu konkursu nr 11 wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, w którym wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązują
od 24 października 2019 r.

Pobierz: Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu – Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu

RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (21.10.2019 r.)
Lista projektów skierowanych do negocjacji – aktualizacja po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (21.10.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 18.10.2019 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji – aktualizacja po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.
 
Załącznik: Lista projektów skierowanych do negocjacji – aktualizacja po procedurze odwoławczej.
 
konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (11.10.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (11.10.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach IV cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Regulamin konkursu (10.10.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany treści Regulaminu konkursu (10.10.2019 r.)
Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 10 października 2019 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Regulaminie konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 w tym:
– w załączniku do Regulaminu konkursu nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami;
– w załączniku do Regulaminu konkursu nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe);
– w załączniku do Regulaminu konkursu nr 16 – Wzór oświadczenia o wyodrębnionym rachunku;
– w załączniku do Regulaminu konkursu nr 18 – Wzór oświadczenia wnioskodawcy o niedokonywaniu z rachunku płatniczego wypłat niezwiązanych z realizowanym projektem wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem zapisu podrozdziału 6.12 w zakresie zmiany kwoty wartości jednostkowej środka trwałego. Powyższe wyłączenie wynika z definicji kryterium dostępu B.1.16.

Dodatkowo we wzorach umów wprowadzono zmiany doprecyzowujące wynikające z treści Regulaminu konkursu.

Ponadto, wprowadza się zmiany redakcyjne, doprecyzowujące nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązują
od 10 października 2019 r.

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (4.10.2019r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (4.10.2019r.)
Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach III cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

 
Konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18
Wydłużyliśmy czas trwania oceny formalno-merytorycznej do 31 października 2019 r. w naborze projektów nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 24 lipca 2019 r. Decyzją Dyrektora WUP w Toruniu, 24 lipca 2019 r. została przedłużona do dnia 30 września 2019 r.

 

W obecnej sytuacji nie będzie możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach ww. konkursu. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do negocjacji zostało skierowanych 28 wniosków o dofinansowanie projektu).

 

Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny. Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku Beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni.

 

Proces negocjacji z Wnioskodawcami w ramach ww. konkursu, jak również natężenie prac związanych z kontraktacją środków, liczba wdrażanych projektów – miały kluczowy wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny projektów przez Członków Komisji Oceny Projektów. Ponadto na etapie negocjacji pojawiają się prośby Wnioskodawców o wydłużenie terminu odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne, często związane z okresem urlopowym i nieobecnością osób decyzyjnych.

 

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

 

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (10.09.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (10.09.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach II cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.
Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania
Załącznik: Lista członków Komisji Oceny Projektów
konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (30.08.2019 r.)
Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (30.08.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania
Załącznik: Lista członków Komisji Oceny Projektów

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (30.08.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (30.08.2019 r.)
Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

 1. Regulaminie konkursu (podrozdział 1.1) pkt 4 z uwagi na zastosowanie stawki jednostkowej usunięto zobowiązanie, iż: „Okres wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie powinien przekraczać 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.”
 2. Regulaminie konkursu (podrozdział 1.5) oraz Ogłoszeniu zwiększeniu uległa kwota dostępnej alokacji do wartości dofinansowania 32 530 962,48 zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest dążeniem do objęcia wsparciem możliwie szerokiej grupy odbiorców, a także osiągnięcie założonych w RPO WK-P 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami.
W podrozdziale 2.3.1 w związku ze zwiększeniem kwoty dostępnej alokacji zmianie uległy wartości docelowe wskaźników.

 1. W załączniku do Regulaminu konkursu nr 9 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – w §4 ust. 1 pkt 11 oraz §10 ust. 17 wprowadzono zapis doprecyzowujący zastosowanie efektywności zawodowej zgodnie z kryteriami wyboru;
 2. załącznik do Regulaminu konkursu nr 10 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe) – w §4 ust. 1 pkt 10 oraz §10 ust. 11 wprowadzono zapis doprecyzowujący zastosowanie efektywności zawodowej zgodnie z kryteriami wyboru;

Dodatkowo wprowadza się zmiany redakcyjne nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązują
od 30 sierpnia 2019 r.

Konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (30.08.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (30.08.2019 r.)
Informujemy, że w ramach RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zostaje zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 30 września 2019 r.
Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 24.07.2019 r. W dniu 24 lipca br. decyzją Dyrektora WUP w Toruniu została przedłużona do dnia 30 sierpnia 2019 r. W obecnej sytuacji nie będzie możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do negocjacji zostało skierowanych 28 wniosków o dofinansowanie projektu). Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku Beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni. Proces negocjacji z Wnioskodawcami w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 oraz natężenie prac związanych z kontraktacją środków w ramach ww. konkursu od kwietnia do czerwca 2019 r., a także liczba wdrażanych projektów, miały również wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Członków KOP. Ponadto na etapie negocjacji pojawiają się prośby Wnioskodawców o wydłużenie terminu odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne, często związane z okresem urlopowym i nieobecnością osób decyzyjnych. W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.
Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (24.07.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (24.07.2019 r.)
Informujemy, że w ramach RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zostaje zmieniony czas trwania oceny formalno-merytorycznej, tj. do 30 sierpnia 2019 r.

Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 24.07.2019 r. W dniu 24 lipca br. decyzją Dyrektora WUP w Toruniu została przedłużona do dnia 30 sierpnia 2019 r. W obecnej sytuacji nie będzie możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny w ramach konkursu, jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej (do oceny formalno-merytorycznej zostało skierowanych 28 wniosków o dofinansowanie projektu). Ze względu na szeroki zakres uwag wskazanych w stanowiskach negocjacyjnych, proces ten w sposób znaczący wpływa na termin zakończenia oceny, bowiem rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni. Proces negocjacji z Wnioskodawcami w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 oraz natężenie prac związanych z kontraktacją środków w ramach ww. konkursu od kwietnia do czerwca 2019 r., a także liczba wdrażanych projektów, miały również wpływ na termin zakończenia dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Członków KOP. W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (3.07.2019 r.)
Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (3.07.2019 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

Załącznik: Lista projektów skierowanych do negocjacji

Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (27.02.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany formy składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (27.02.2019 r.)

Informujemy, iż w związku z problemami technicznymi nie ma możliwości podpisania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.
Wobec powyższego nie ma aktualnie możliwości wysłania wniosku o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu tj.:

 1. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 2. podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń”.

Obecnie problem jest diagnozowany, ale termin zakończenia prac nie jest znany.

W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie projektu (wraz załącznikami – jeśli dotyczy) należy złożyć w wersji elektronicznej (w GWD do 15:30 28.02.2019 ) oraz papierowej (2 egzemplarze):

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.
konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (20.02.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (20.02.2019 r.)
Informujemy, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu decyzją z dnia 20 lutego 2019 r. dokonał zmiany załącznika nr 29 do Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18: „Regulamin pracy KOP IP WUP” w celu zachowania przejrzystości sposobu dokonywania oceny
w ramach ogłoszonego konkursu.

Zmiana załącznika do Regulaminu konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiana załącznika do Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.

Pobierz: Link otwiera się w nowej karcie Zał. 29 – Regulamin pracy KOP IP WUP – wersja z dnia 20.02.19

konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (15.02.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (15.02.2019 r.)
Informujemy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia działań naprawczych dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach EFS, na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 lutego 2019 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

W związku z powyższym Podrozdział 1.1 pkt 4 Regulaminu konkursu został zmieniony z uwagi na konieczność wprowadzenia stawki jednostkowej w kwocie 23 050 zł na udzielenie w ramach projektu wsparcia w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, natomiast w przypadku wsparcia pomostowego została wprowadzona konieczność wypłaty ww. wsparcia wyłącznie w kwocie netto (tj. bez podatku VAT). Dodatkowo w powyższym zakresie zostały zmienione następujące załączniki:

 • załącznik do Regulaminu konkursu nr 9 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – §4 ust. 19, 20 oraz §5a;
 • załącznik do Regulaminu konkursu nr 10 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe) – §4 ust. 19, 20 oraz §6a.

Dodatkowo we wzorach umów wprowadza się zmiany redakcyjne, techniczne lub doprecyzowania nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązują od 15 lutego 2019 r.

Pobierz: Regulamin konkursu

Pobierz: Załącznik nr 9

Pobierz: Załącznik nr 10

Prezentacje ze spotkania informacyjnego
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (8.02.2019 r.)
Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu informacyjnym dla organizacji planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonego obecnie konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu (8.02.2019 r.)
Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu (8.02.2019 r.)
Informujemy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia działań naprawczych dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach EFS, na podstawie pisma MIiR z dnia 5 lutego 2019 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu podjął decyzję o wydłużeniu termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów do dnia 28 lutego 2019 r. w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

W związku z powyższym w treści Regulaminu konkursu zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinasowanie projektów wskazany w Rozdziale 1.3.

Dodatkowo wprowadza się zmiany redakcyjne, techniczne lub doprecyzowania nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązują od 8 lutego 2019 r.

Pobierz: Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 8 Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 października 2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 15 lutego 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania;
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data
  i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 1. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 2. podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń”; w przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

W obu przypadkach dopuszczalne jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Należy mieć na uwadze, że wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub prowadzeniu szkoleń dla osób pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących, obejmujące:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań (obligatoryjny typ wsparcia dla każdego uczestnika projektu).
 2. Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu.
 3. Działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych) – (obligatoryjny typ wsparcia w ramach projektu).
 4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe.

Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 19 650 045,88 zł, w tym 17 581 620,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 068 425,88 zł pochodzi z budżetu państwa.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumencie Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 z IP, stanowiącym załącznik nr 30 do Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

 • Pracownicy Punktu Informacji i Promocji pod nr tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84; promocjaefs@wup.torun.pl

 • Pracownicy Oddziału ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO pod nr tel. (56) 669 39 59, lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 58 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55; wup@wup.torun.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu – wersja z dnia 15.02.2019 r.

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu – wersja z dnia 8.02.2019 r. – WERSJA NIEAKTUALNA.

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu – WERSJA NIEAKTUALNA

zał. 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

zał. 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

zał. 3 – Instrukcja użytkownika GWD dla wnioskodawców

zał. 4 – Regulamin Użytkownika GWD

zał. 5 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci

zał. 6 – Karta weryfikacji warunków formalnych i oczywistych pomyłek

zał. 7 – Karta oceny formalno-merytorycznej

zał. 8 – Karta weryfikacji wniosku po negocjacjach

zał. 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami – Wersja nieaktualna

zał. 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

zał. 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe) – Wersja nieaktualna

zał. 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe)

zał. 11 – Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu – nieaktualny

zał. 11 – Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu – obowiązuje od 24.10.2019

zał. 12 – Wzór wniosku o płatność

zał. 13 – Minimalny zakres danych w zakresie bazy personelu

zał. 14 – Minimalny zakres danych w zakresie uczestników projektu

zał. 15 – Wzór oświadczenia o stosowaniu ustawy Pzp

zał. 16 – Wzór oświadczenia o wyodrębnionym rachunku

zał. 17 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku

zał. 18 – Wzór oświadczenia o niedokonywaniu z rachunku wypłat

zał. 19 – Źródła finansowania wydatków SL2014

zał. 20 – Zakres rzeczowo-finansowy SL2014

zał. 21 – Zakres rzeczowo-finansowy SL2014 partnerzy

zał. 22 – Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

zał. 23 – Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

zał. 24 – Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji z listą

zał. 25 – Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy

zał. 26 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

zał. 27 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek

zał. 28 – Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec skarbu państwa

zał. 29 – Regulamin pracy KOP EFS

Link otwiera się w nowej karcie zał. 29 – Regulamin pracy KOP EFS – wersja nieaktualna

Link otwiera się w nowej karcie zał. 29 – Regulamin pracy KOP IP WUP – wersja z dnia 20.02.19

zał. 30 – Procedura odwoławcza RPO WK-P z IP

zał. 31 – Lista miast średnich

zał. 32 – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu z dnia 30.08.2019.pdf

Link otwiera się w nowej karcie zał. 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami z dnia 30.08.2019.docx