Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy [nabór w trybie pozakonkursowym nr RPKP.08.01.00-IP.01-04-001/15]

Data: od 2015-07-13 do 2015-07-24
Dodane 13.06.2015 przez Krzysztof Musioł
Wyniki naboru [24.08.2015]
Zakończony [24.07.2015]

Wyniki naboru [24.08.2015]

W dniu 24 sierpnia 2015 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz:

Lista zatwierdzonych projektów (.pdf)


Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2015-08-30

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia bez pracy poprzez wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków powiatowych urzędów pracy jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy przyjęte uchwałą nr 19/598/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2015 r. i zatwierdzone uchwałą nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 8 czerwca 2015 r.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

58 175 910,00 zł

 

Regulamin konkursu

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są na stronie instytucji ogłaszającej nabór.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz: Wzór wniosku o dofinansowanie (.xlsx)

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

Punkt Informacji i Promocji:
tel.: 56 669 39 39,
tel.: 56 669 39 84,
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl.

Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP:
tel.: 56 669 39 68;
tel.: 56 669 39 70;
tel.: 56 669 39 69;
e-mail: wup@wup.torun.pl.

 

Linki

Pobierz: Informacja o naborze wniosków dla Działania 8.1. RPO WK-P (.pdf)

Pobierz: Wzór wniosku o dofinansowanie (.xslx)

Pobierz: Załączniki do dokumentacji (.zip)