Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekt pozakonkursowy

Data: od 2018-10-29 do 2018-11-09
Dodane 22.10.2018 przez Krzysztof Musioł
Podpisanie umów w ramach projektów pozakonkursowych – Działanie 8.1 RPO-WKP (27.12.2018 r.)
Podpisanie umów w ramach projektów pozakonkursowych – Działanie 8.1 RPO-WKP (27.12.2018 r.)
W dniach 19 i 20 grudnia 2018 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość  ww. umów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 99 028 580,84 PLN.

W ramach projektów wsparciem zostaną objęte 9 216 osób bezrobotnych (w tym osoby długotrwale bezrobotne) powyżej 29 roku życia, w szczególności 2 321 osób  w wieku 50 lat i więcej oraz 415 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektów PUP realizowane będzie wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego osób bezrobotnych (z wyłączeniem robót publicznych) tj.:

 1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
  (w tym działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy).
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy
  (w tym: działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych).
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (w tym: działania ukierunkowane na realizację programów staży, działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia
  i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie).
 4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
  i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ww. formy wsparcia w projektach PUP będą realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy.

W projektach powiatowych urzędów pracy musi zostać osiągnięty minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3  – 42% oraz minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup  – 52%.

Pobierz:Rejestr umów o dofinansowanie zawartych w ramach Działania 8.1

Lista projektów PUP wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 RPO WK-P (10.12.2018 r.)
Lista projektów PUP wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 RPO WK-P (10.12.2018 r.)
Informujemy, że w dniu  7 grudnia 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Pobierz: Link otwiera sie w nowej karcie lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacje o naborze

Przedmiotem naboru są projekty powiatowych urzędów pracy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Celem interwencji jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osób powyżej 50 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty
i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do typów operacji w ramach Osi priorytetowej 8.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, następnie złożyć w wersji papierowej albo wysłać w formie dokumentu elektronicznego do IP WUP..

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, powyżej 29 roku życia (osoby, które ukończyły 30 rok życia (łącznie z dniem 30-tych urodzin) w szczególności:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia bez pracy poprzez wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków powiatowych urzędów pracy jest prowadzony w oparciu Plan Działania na rok 2018 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy zawierający informacje dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy tj. ogólne oraz szczegółowe kryteria wyboru projektów, którego projekt został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą nr 28/1396/18 z dnia 18 lipca 2018 r. W dniu 29 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęto zmienione kryteria, w związku z powyższym ostateczna ich wersja znajduje się w załączniku do Uchwały Komitetu Monitorującego Nr 83/2018.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P wynosi:  99 673 285,00 PLN.

Regulamin konkursu

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są na stronie instytucji ogłaszającej nabór – www.wup.torun

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

Punkt Informacji i Promocji:
tel.: 56 669 39 39,
tel.: 56 669 39 84,
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl.

Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP
tel. (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 69
e-mail: wup@wup.torun.pl.

Linki

Pobierz: Informacja o naborze wniosków dla Działania 8.1. RPO WK-P (.pdf)

Pobierz: Załączniki do dokumentacji (.zip)

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 1 Wyciąg z Planu Działania.pdf

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 2 Wskaźniki kluczowe RPO WK-P Działanie 8.1.xls

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 3 Instrukcja użytkownika GWD.pdf

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 4 Regulamin użytkownika GWD.pdf

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 5 Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 6a Uszczegółowienie do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.docx

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 7 Wzór karty weryfikacji warunków.doc

Pobierz: Zał. 8 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej WND.doc

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 9 Wzór tabeli z informacją o projekcie.docx

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 10 Wzór deklaracji poufności.doc

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 11 Wzór oświadczenia pracownika IP.docx

Link otwiera sie w nowej karcie Pobierz: Zał. 12 Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji.pdf