Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Ziemia Gotyku” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 6/2018]

Data: od 2018-05-04 do 2018-05-17
Dodane 20.04.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [25.07.2018]
Zakończony [17.05.2018]

Wyniki naboru [25.07.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Gotyku” w dniu 20 kwietnia 2018 r.
konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 4 maja 2018 r. i trwał do dnia
17 maja 2018 r.) wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty
dofinansowania z EFRR wyniosła 2 190 251,99 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [22.10.2018]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1968/18 z dnia 17 października
2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do dofinansowania w
ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych
projektów (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [02.11.2018]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/2011/18 z dnia 24 października
2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wniosku skierowanego do dofinansowania projektu w
ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanego
projektu (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [27.02.2019]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/118/19z dnia 1 lutego 2019roku,
podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wniosku skierowanego do dofinansowania projektu w ramach konkursu
Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanego
projektu (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [21.11.2019]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/2018/19 z dnia 6 listopada 2019
roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wniosku skierowanego do dofinansowania projektu w ramach
konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanego
projektu (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Projekty wycofane (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” ogłasza nabór wniosków o
dofinansowanie w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18 (nr konkursu w ramach LGD: 6/2018).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/305-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2018-rewitalizacja-obszarow-wiejskich

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków – obowiązuje od 12.02.2019r.

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków – obowiązywało od 20.04.2018r. do 11.02.2019r.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów 04 maja2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów  17 maja  2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Gotyku”:

Brąchnówko 18,
87-140 Chełmża

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym
na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i
złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale III Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w
szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego
danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i
gospodarczym.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący
RPO WK-P;

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które
zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 25 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane
do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi
uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku
projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom
dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie
może być większy niż 85% [1] kosztów kwalifikowalnych.

[1] IZ  RPO  WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia
poziomu dofinansowania projektów do 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 214 135,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIII Ogłoszenia o naborze.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, czynnego od
poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 607 772 289

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich.

 

Załączniki

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Kryteria wyboru projektu (.pdf)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P
  (.pdf)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze
  środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (.pdf)
   – obowiązuje od 12.02.2019r.
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze
  środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (.pdf) 
  – obowiązywało od 20.04.2018r. do 11.02.2019r.
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze
  Wniosków (.pdf)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie) (.pdf)
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD (.pdf)
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1] (.pdf)
 9. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2]
  (.pdf)
 10. Link otwiera sie w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 11. Link otwiera sie w nowej karcie Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru
  operacji (.pdf)
 12. Link otwiera sie w nowej karcie Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (.zip)
 13. Link otwiera sie w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi
  wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie
  elektronicznie w systemie SL) (.pdf)
 14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – http://www.lgd.ziemiagotyku.com/rlks-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc)
 15. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
  Kierowanego przez Społeczność (.pdf) – http://www.lgd.ziemiagotyku.com/images/procedury_13_12_2017/procedury_13_12_2017.compressed.pdf
 16. Link otwiera sie w nowej karcie Podręcznik dla LGD cześć 2 (.pdf)
 17. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie
  kujawsko-pomorskim (.pdf)
 18. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie
  funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania
  2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i
  standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego (.pdf)”
 19. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik
  nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
  osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
  2014-2020 (.pdf)

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
  lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji
LGD

[2] jw.