Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-211/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 3/2018]

Data: od 2018-07-19 do 2018-07-27
Dodane 06.07.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [27.08.2018]
Zakończony [27.07.2018]

Wyniki naboru [27.08.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”  z dnia 05 lipca 2018 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 19 lipca 2018 r. i trwał do dnia 27 lipca 2018 r.), wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 296 350,40 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach naboru (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [07.01.2019 r.]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 3/86/18 z dnia 05 grudnia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektami skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-211/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-211/18 (nr konkursu w ramach LGD: 3/2018).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Link otwiera sie w nowej karcie http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/334-konkurs-3-2018-rewitalizacja

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu 19 lipca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu 27 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”.

Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 16:00

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale III Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ołoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 30 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% [1] kosztów kwalifikowalnych.

[1] IZ RPO WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 808 752,92 zł .

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w rozdziale XIII Ogłoszenia o naborze.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”, czynnego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 501-795-541, 795-761-000

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Kryteria wyboru projektu;
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków;
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców;
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD;
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Link otwiera sie w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Link otwiera sie w nowej karcie Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
 11. Link otwiera sie w nowej karcie Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Link otwiera sie w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Link otwiera sie w nowej karcie Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 14. Link otwiera sie w nowej karcie Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 15. Link otwiera sie w nowej karcie Podręcznik dla LGD cześć 2;
 16. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 17. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”
 18. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 19. Link otwiera sie w nowej karcie Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotypu marki LGD.
 20. Link otwiera sie w nowej karcie Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji.

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD

[2] jw.