Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Podgrodzie Toruńskie” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 8/2018]

Data: od 2018-11-30 do 2018-12-07
Dodane 19.11.2018 przez Monika Rybicka
Zakończony [07.12.2018]
Zakończony [07.12.2018]

Wyniki naboru [28.01.2019]

W odpowiedzi na nabór ogłoszony w dniu 15 listopada 2018 r. przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie” (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 listopada 2018 r. i trwał do dnia 7 grudnia 2018 r.), wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  945 440,00 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach naboru (.pdf)

Informacja dotycząca zakończenia procedury weryfikacji wniosku w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18)

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie” w dniu 15 listopada 2018 r. o numerze 8/2018 (nabór IZ RPO WK-P nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18) w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, którego nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się w dniu 30 listopada 2018 r. i trwał do dnia 7 grudnia 2018 r. złożony został jeden wniosek o dofinansowanie.

Weryfikacja wniosku o dofinansowanie z warunkami udzielenia wsparcia została zakończona, wniosek nie został pozytywnie zweryfikowany i tym samym konkurs zakończono.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18 (nr naboru w ramach LGD: 8/2018).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Link otwiera sie w nowej karcie http://www.podgrodzietorunskie.pl/nabory-wnioskow/newskit/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-8-2018-rewitalizacja-dzialania-infrastrukturalne-przyczyniajace-sie-do-rewitalizacji-spoleczno-gospodarczej

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 30.11 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 07.12.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, na adres:  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24 lok. 1, 87 – 162 Lubicz ,w godzinach pracy Biura, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w  biurze  Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzia Toruńskiego”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucję otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 30 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [1]wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95%  kosztów kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 064 619,43  PLN

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15.00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 884 889 610.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Kryteria wyboru projektu;
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD;
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Link otwiera sie w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Link otwiera sie w nowej karcie Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru projektu;
 11. Link otwiera sie w nowej karcie Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Link otwiera sie w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Link otwiera sie w nowej karcie Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020 – http://www.podgrodzietorunskie.pl/images/LSR.pdf
 14. Link otwiera sie w nowej karcie Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków;
 15. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 16. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”;
 17. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 18. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin udzielania, sposobu pomiaru oraz metod oceny jakości i efektywności doradztwa w Stowarzyszeniu LGD „Podgrodzie Toruńskie”.
 19. Link otwiera sie w nowej karcie Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.

[2] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2]  Jw.

Dokumenty pomocnicze: