Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Podgrodzie Toruńskie” w ramach Działania 7.1 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-196/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2018]

Data: od 2018-06-01 do 2018-06-08
Dodane 18.05.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [29.06.2018 r.]
Zakończony [08.06.2018]

Wyniki naboru [29.06.2018 r.]

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w dniu 18 maja 2018 r. przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie” (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 1 czerwca 2018 r. i trwał do dnia 8 czerwca 2018 r.) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania ”Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-196/18 (nr konkursu w ramach LGD: 4/2018).
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:
Link otwiera się w nowej karcie http://www.podgrodzietorunskie.pl/nabory-wnioskow/newskit/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2018-tworzenie-i-rozwoj-malych-inkubatorow-przedsiebiorczosci

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów – 01 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów – 08 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24 lok. 1, 87 – 162 Lubicz

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania ”Podgrodzie Toruńskie”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale III Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucję otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie inkubatorom wspomagającym przedsiębiorstwa z branży nierolniczej.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% [1] kosztów kwalifikowalnych.

[1] IZ RPO WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 150 000,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIII Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, czynnego: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 884 889 610.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Kryteria wyboru projektu(pdf)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P (pdf)
 3. Link otwiera się w nowej karcie Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków(pdf)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie) (pdf)
 6. Link otwiera się w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD (pdf)
 7. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1] (pdf)
 8. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2](.zip)
 9. Link otwiera się w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (pdf)
 10. Link otwiera się w nowej karcie Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji (pdf)
 11. Link otwiera się w nowej karcie Wzór Umowy o dofinansowanie projektu(.zip)
 12. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL)
 13. Link otwiera się w nowej karcie Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 14. Link otwiera się w nowej karcie Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 15. Link otwiera się w nowej karcie Podręcznik dla LGD cześć 2
 16. Link otwiera się w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim
 17. Link otwiera się w nowej karcie Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”(.pdf)
 18. Link otwiera się w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet Link otwiera się w nowej karcie i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020(.pdf)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty pomocnicze: