Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Dolina Drwęcy ” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2018]

Data: od 2018-06-01 do 2018-06-25
Dodane 18.05.2018 przez Monika Rybicka

Zakończony [25.06.2018]

Wyniki naboru [27.08.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 18 maja 2018 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 01 czerwca 2018 r. i trwał do dnia 25 czerwca 2018 r.), wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 838 041,93 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [03.12.2018 r.]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/49/18 z dnia 30 listopada 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektami skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [24.04.2019 r.]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/634/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektami skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [18.04.2019 r.]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/447/19 z dnia 20 marca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektami skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 (nr konkursu w ramach LGD: 3/2018).
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/202,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-2014-2020?tresc=1413

Ogłoszenie o konkursie – obowiązuje od 12.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze wniosków. – obowiązywało od 18.05.2018r. do 11.02.2019r.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów  01 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów  25 czerwca  2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ Dolina Drwęcy”:

Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub Dobrzyń

W dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek od 10:00  do 18:00, środa, piątek od 08:00 do 16:00

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale III Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

• jednostkę samorządu terytorialnego,
• związek jednostek samorządu terytorialnego;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
• samorządową jednostkę organizacyjną,
• organizację pozarządową,
• mikro i małe przedsiębiorstwo,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 25 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o naborze.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% [1] kosztów kwalifikowalnych.

[1] IZ  RPO  WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 500 000,00  PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIII Ogłoszenia o naborze.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”, czynnego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku,  w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek od 10:00 do 18:00, środa, piątek od 08:00-16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 0(56) 682 03 53

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 1. Kryteria wyboru projektu;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;(.pdf)
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020; – obowiązuje od 12.02.2019r.
 4. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020; – obowiązywało od 18.05.2018r. do 11.02.2019r.
 5. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków;
 6. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie);
 7. Regulamin użytkownika GWD;
 8. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 9. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 10. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
 12. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 13. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf) – http://www.lgd.dolinadrwecy.com/rlks-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc
 15. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf) – http://www.lgd.dolinadrwecy.com/images/procedury_13_12_2017/procedury_13_12_2017.compressed.pdf
 16. Podręcznik dla LGD cześć 2;
 17. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim (.pdf)
 18. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego (.pdf)”.
 19. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD

[2] jw.