Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20

Data: od 2020-12-17 do 2020-12-01
Dodane 07.12.2020 przez Patrycja Rafalska
Wyniki naboru [17.03.2021]

Zakończony [31.12.2020]

Wyniki naboru [17.03.2021]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 7 grudnia 2020 roku konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 17 grudnia 2020 roku i trwał do dnia 31 grudnia 2020 roku) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wyniosła 1 150 000,00 zł.               

Link otwiera się w nowej karcieLista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

 

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie

[18.05.2021 r.]

Zestawienie wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/742/21 z dnia 18 maja 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektem skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20, dla Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanym projektem (pdf)

Skład KOP (pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20 (nr konkursu nadany przez LGD: 5/2020).
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 17.12.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 31.12.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pod adresem:
Plac 1000-lecia 22a 87-400 Golub-Dobrzyń w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godz. od 08:00 do 16:00

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w terminie naboru.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:
Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

 

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 26 punktów.
Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 150 000,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz: 08:00-16:00
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 682 03 53 lub na adres e-mail: Link otwiera się w nowej karcielgddolinadrwecy@neostrada.pl.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karciePunkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki do ogłoszenia:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[2] Jw.

 

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcieWzory kart oceny (.zip)
 2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 4. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1;
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2;
 7. Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.