Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21; nr konkursu nadany przez LGD: 5/2021]

Data: od 2021-04-12 do 2021-05-26
Dodane 29.03.2021 przez Patrycja Rafalska
Wyniki naboru [16.07.2021]
Zakończony [26.05.2021]

Wyniki naboru [16.07.2021]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 marca 2021 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 12.04.2021 r. i trwał do dnia 26.05.2021 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 284 883,04 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki weryfikacji Warunków udzielenia wsparcia

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1542/21 z dnia 15 września 2021 roku podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w konkursie Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/20 (nr konkursu nadany przez LGD: 5/2021), ogłoszonym w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanym projektem (pdf)

Skład KOP (pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie (LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 (nr konkursu nadany przez LGD: 5/2021).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków. – obowiązuje od 21.04.2020r.

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków. – obowiązywało od 12.04.2021r. do 20.04.2021r.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 12.04.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 26.05.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” : Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w terminie naboru.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowe jednostki organizacyjne;
 • organizacje pozarządowe;
 • mikro i małe przedsiębiorstwa;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 • Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.
 • Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.
 • Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.
 • Ponadto drogi te muszą umożliwiać ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
 • Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.
 • Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być powiązane ze zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji działaniami objętymi wsparciem EFS.
W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki
z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie.

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie (dalej: LGD) dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 6 punktów.
Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 385 656,03 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

 

Komunikaty

 1. Komunikat z dnia 18.08.2021 dotyczący wydłużenia terminu składania uzupełnień dokumentacji projektowej dla wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w konkursie Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21
 2. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Komunikat z dnia 21.04.2021 r. dotyczący terminu do którego można składać wnioski (.pdf)

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie (dalej: LGD) czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 49 344 04 bądź mailowo na adres: lgdbrodnica@wp.pl

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Kryteria wyboru projektu – Kryteria oceny i wyboru projektów;
 2. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
 3. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD);
 5. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja użytkownika GWD;
 6. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD;
 7. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  1. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie 10.1. Oświadczenie dotyczące bezpośredniego wpływu na rozwój turystyki – załącznik nr 10.1 Ra
  2. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie 10.2. Oświadczenie dotyczące innowacyjności – załącznik nr 10.2 Rb
  3. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie 10.3. Oświadczenie dotyczące zmian klimatycznych – załącznik nr 10.3 Rc
  4. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie 10.4. Oświadczenie dotyczące ochrony cennych przyrodniczo siedlisk, obszarów, gatunków – załącznik nr 14.4 Rd
  5. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie 10.5. Oświadczenie dotyczące utworzenia lub modernizacji infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – załącznik nr 10.5 Re;
 11. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność; w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”;
 14. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Procedura wyboru i oceny pn.: „Procedura wyboru i oceny projektów w zakresie konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” dla podmiotów innych niż LGD (…)”;
 15. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
 16. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 17. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).
 18. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 19. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Tabela 31 Plan działania wskazujący harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu 05.02.2021.

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

 

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
 2. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 3. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 4. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1;
 5. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2;
 6. Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.